Del på Facebook   Print siden

Status på Sundhedshus Hobro

Hobro og omegn
Lørdag 27. november 2021 kl. 14:00

Status på Sundhedshus Hobro
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Sundhed og Omsorg i MAriagerfjord kommune holder ordinært møde den 29. november, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Status på Sundhedshus Hobro.

I forbindelse med budget 2020 blev det besluttet at iværksætte et samarbejdsprojekt med Region Nordjylland med henblik på at undersøge mulighederne for at etablere et sundhedshus i Hobro. Undersøgelsen skal blandt andet afdække mulighederne for nye samarbejdsformer mellem kommune, region og praktiserende læger mv. Projektet tager udgangspunkt i sygehusmatriklen i Hobro i samspil med de eksisterende aktiviteter på matriklen.

5. august 2020 godkendte Økonomiudvalget en projektbeskrivelse for et for-projekt vedrørende etablering af et sådant sundhedshus. Den administrative styregruppe giver hermed en status på for-projektet, som er nået til et punkt, hvor der er behov for ekstern bistand.

Indstilling
Direktøren for Velfærd indstiller til Byrådet:

1. At status for arbejdet med Sundhedshus Hobro tages til efterretning

2. At scenarierne for et eventuelt fremtidigt sundhedshus drøftes med henblik på at give yderligere input til perspektiver og ambitioner for et sundhedshus og dermed en afgrænsning af det videre analysearbejde

3. At udbud med henblik på ekstern rådgivning til færdiggørelse af beslutningsoplæg godkendes

Sagsfremstilling
Sundhedssektoren gennemgår i disse år markante forandringer. I Region Nordjylland er der vedtaget en ny sygehusprofil, og inden længe er Nyt Aalborg Universitetshospital (NAU) klar til at blive taget i brug. Samtidig er der på nationalt plan indgået aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL: "Aftale om sammenhæng og nærhed (Sundhedsklynger)".

En aftale, der har til formål at bane vejen for justerede samarbejdsstrukturer mellem regionerne, kommunerne og de praktiserende læger i relation til sundhedsområdet. Endelig offentliggjorde regeringen i oktober udspillet ”Tættere på II - Sundhed, uddannelse og lokal udvikling”. Udspillet lægger blandt andet op til opførelsen af op til 20 nærhospitaler fordelt rundt i landet.

Det ændrede landskab på sundhedsområdet gør det relevant også at overveje, om ændrede fysiske rammer og organisering kan understøtte en endnu bedre opgavevaretagelse. Det er i det lys, at processen omkring en eventuel etablering af et sundhedshus i Hobro skal ses.

Økonomiudvalget godkendte 5. august 2020 en projektbeskrivelse for et for-projekt vedrørende etablering af et sundhedshus i Hobro på hospitalsmatriklen i Hobro. For-projektet gennemføres i samarbejde med Region Nordjylland.

På mødet 21. april 2021 godkendte økonomiudvalget en revideret tidsplan, ifølge hvilken resultatet af for-projektet bringes i spil i forbindelse med Budget 2023-26.

Den reviderede tidsplan indeholdt en proces med inddragelse af klinikere og praktikere med henblik på afdækning af overgange mellem region og kommune og mulige synergier ved en eventuel fysisk sammenflytning. Processen, der har fundet sted hen over foråret og sommeren 2021, har haft til formål at synliggøre hvad et sundhedshus kan bidrage med og hvilke særlige styrkepositioner, der kan satses på. Der har også været afholdt fokusgruppeinterviews med repræsentanter for forskellige mulige målgrupper relateret til et sundhedshus. Dette med henblik på at få input til de foreløbige ideer fra potentielle brugere.

På baggrund af de gennemførte inddragelsesprocesser og med hensyntagen til de aktuelle kommunale lokalebehov er der udarbejdet en delrapport med beskrivelse af to eksempler på scenarier for et sundhedshus. Rapporten beskriver de konkrete kommunale og regionale afdelinger/funktioner, der på nuværende tidspunkt tænkes ind i de forskellige scenarier, samt mulige synergieffekter forbundet med at samle afdelingerne fysisk.

Delrapporten, der er vedlagt som bilag, opererer med to grundlæggende scenarier:

Scenarie 1 – Sammenhængen mellem hospital og kommunale funktioner i en basismodel

Funktioner, der knytter sig til overgangen mellem hospital og kommune. Det kan være behandling og pleje i forlængelse af en indlæggelse på hospitalet eller behandling og pleje, som kan forebygge en egentlig indlæggelse.
Kommunale og eventuelt private funktioner, der understøtter sundheden for den brede borgergruppe, men som ikke direkte profiterer af at ligge i tilknytning til de regionale funktioner på hospitalet.

Scenarie 2 – Sammenhængen mellem hospital og kommunale funktioner i basismodellen - udvidet med yderligere kommunale og regionale funktioner og eventuelt eksterne aktører

Funktioner, der knytter sig til overgangen mellem hospital og kommune. Det kan være behandling og pleje i forlængelse af en indlæggelse på hospital eller behandling og pleje, som kan forebygge en egentlig indlæggelse.
Kommunale og eventuelt private funktioner, der understøtter sundheden for den brede borgergruppe, men som ikke direkte profiterer af at ligge i tilknytning til de regionale funktioner på hospitalet.

Ambulante, regionale funktioner samt kommunale og private funktioner, der kan opleve forbedret samarbejde og synergieffekter ved at være placeret tæt fysisk på hinanden, eller som kan sikre kompetent behandling af ukomplicerede sygdomme tæt på borgerne.

Forskellen på de to scenarier er dermed, at scenarie 2 omfatter regionale, kommunale og eventuelt private funktioner, der kan opleve synergieffekter ved at være placeret sammen, men som ikke nødvendigvis har sammenhæng med en egentlig indlæggelse. Samtidig indebærer scenarie 2 muligheden for etablering af yderligere fleksible rammer, der eksempelvis kan bringes i forhold til at rumme såvel nuværende som fremtidige sundhedsaktører.

Det skal understreges, at mulighederne for dette skal undersøges såvel juridisk som økonomisk. Det skal i den sammenhæng bemærkes, at de regionale repræsentanter i den administrative styregruppe har tilkendegivet, at regionen som udgangspunkt ikke er indstillet på at være medfinansierende på denne del af projektet.

Som delrapporten illustrerer, har processen vist, at der er mange muligheder og potentialer ved en eventuel etablering af et Sundhedshus i Hobro. Samtidig er det tydeligt, at de konkrete fordele og mulige synergieffekter i høj grad afhænger af de politiske intentioner og ambitioner med projektet. Eksempler på ambitioner og perspektiver ved projektet kunne være:

en bedre og mere sammenhængende patientoplevelse,
minimering af risikoen for genindlæggelser,
lettere afgang til specialiseret viden ved udskrivning af eksempelvis den ældre medicinske patient
bedre fælles genoptræningsfaciliteter
større synlighed omkring forebyggelses-, genoptrænings- og vedligeholdelsestilbud
bedre rammer for formel og uformel tværsektoriel videndeling

I forlængelse af rapporten er såvel Mariagerfjord Kommune som Region Nordjylland i gang med at beskrive de konkrete fysiske behov og muligheder på matriklen.

Den administrative styregruppe forslår, at disse beskrivelser sammen med del-rapporten danner grundlag for et materiale, som et eksternt firma skal konkretisere til en beskrivelse af muligheder og lokalebehov, der går på tværs af kommune og region samt eventuelle andre sundhedsydere. Det anbefales, at 3-4 firmaer, som alle har dokumenterede erfaringer med udvikling af fysiske rammer til sundhedsområdet, inviteres til en budrunde. Den vindende rådgiver skal i foråret færdiggøre og konkretisere et oplæg til politisk beslutning. Forløbets tidsplan er beskrevet i den vedlagte rapport.

Udover ovennævnte proces følger styregruppen tæt konkretiseringen af regeringens udspil: 'Tættere på II - Sundhed, uddannelse og lokal udvikling', der blev offentliggjort i oktober 2021. Udspillet lægger op til opførelsen af 20 nærhospitaler fordelt rundt i landet. Heraf er der sat lokationsforslag på de 13, mens syv endnu ikke er placeret. Ifølge udspillet lægges der op til at etablere en pulje på 4 mia. kr., hvor regioner og kommuner sammen kan søge finansiering af bygninger, materiel og IT.

Såfremt regeringsudspillet realiseres, vil det være relevant at vurdere, om projektet med etablering af et sundhedhus i Hobro med fordel kan opfylde målsætningerne med og kriterierne for dette. Den konkrete proces for behandling af udspillet kendes endnu ikke.

Økonomi
Det vurderes, at udgiften til udarbejdelse af ovennævnte opgave vil udgøre cirka 300.000 kr.

Finansieringen kan ske via midler afsat i forbindelse med Budget 2021, hvor Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland hver har afsat 500.000 kr. til ekstern bistand i forbindelse med projektudviklingen. Finansieringen af denne opgave foreslås ligeligt fordelt mellem kommune og region.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Byrådsmedlem i Mariagerfjord kommune Emma Houe Mølgaard
Byrådsmedlem i Mariagerfjord kommune Emma Houe Mølgaard
Hobro og omegn
Har du prøvet Fastelavnsbollerne fra Hobro Brød
Har du prøvet Fastelavnsbollerne fra Hobro Brød
Hobro og omegn
Byrådsmedlem i Mariagerfjord kommune Niels Peter Christoffersen
Byrådsmedlem i Mariagerfjord kommune Niels Peter Christoffersen
Hobro og omegn
Ugens home - Herlig villa i særdeles god vedligeholdt stand inde og ude, lige til at flytte i og nyde.
Ugens home - Herlig villa i særdeles god vedligeholdt stand inde og ude, lige til at flytte i og nyde.
Hobro og omegn
Nu igangsættes multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen ved Sdr. Onsild
Nu igangsættes multifunktionel jordfordeling i Skalsådalen ved Sdr. Onsild
Hobro og omegn
Klub Lys-Buen – Fra Sensitiv til Sansestærk - Nyt netværk i Hobro
Klub Lys-Buen – Fra Sensitiv til Sansestærk - Nyt netværk i Hobro
Hobro og omegn
Susan Nielsen har tidligere solgt briller, nu uddanner hun sig til industrioperatør
Susan Nielsen har tidligere solgt briller, nu uddanner hun sig til industrioperatør
Hobro og omegn
Valsgård IF 83 sætter ny sæson igang
Valsgård IF 83 sætter ny sæson igang
Hobro og omegn
Så mange nye, små virksomheder fik Mariagerfjord sidste år
Så mange nye, små virksomheder fik Mariagerfjord sidste år
Hobro og omegn
Butikstyveri - To mænd puttede ti flasker spiritus i jakkerne
Butikstyveri - To mænd puttede ti flasker spiritus i jakkerne
Hobro og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev