Del på Facebook   Print siden

Skal der udarbejdes en ny handicappolitik i Mariagerfjord kommune

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 7. juni 2022 kl. 06:00

Skal der udarbejdes en ny handicappolitik i Mariagerfjord kommune
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 8. juni 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Ny Handicappolitik -- form, rammer og indhold

Mariagerfjord Kommunes handicappolitik er udarbejdet i 2006. Der skal tages stilling til, om der skal udarbejdes en ny handicappolitik, og hvordan form, rammer og indhold skal se ud, og hvor lang tid den skal gælde.

Indstilling
Direktøren for Social, Sundhed og Omsorg indstiller til Udvalget for Sundhed og Omsorg:

1. At Udvalget for Sundhed og Omsorg drøfter de to senarier for evt. opdatering af Mariagerfjord Kommunes Handicappolitik og at udvalget vælger, hvilket scenarium, de vil anbefale til byrådet.

2. At forslaget sendes i høring i Handicaprådet.

3. At byrådet træffer beslutning om en eventuel opdatering af Mariagerfjord Kommunes Handicappolitik.

Inddragelse
Handicaprådet vil som en naturlig medspiller blive hørt i løbet af processen.

I begge de to forslåede senarier vil der skulle ske en bred inddragelse. Det forslås, at der nedsættes en styregruppe, som også skal tage stilling til processen for involvering af borgere med flere.

Sagsfremstilling
Der er ikke lovgivningsmæssigt krav om, at kommunerne skal udarbejde en handicappolitik. Foruden den gældende lovgivning
findes der allerede flere både nationale og internationale principper og værdimæssige rammer for handicapområdet – som eksempler kan nævnes anbefalinger fra Socialstyrelsen og FN’s Handicapkonvention.

Handicapkonventionen beskriver forpligtelsen til at støtte og hjælpe borgere, som af den ene eller anden grund oplever barrierer, der kan hindre dem i fuldt ud at kunne deltage i samfundslivet på lige fod med alle andre. FNs Handicapkonvention er vedlagt som bilag.

Mariagerfjord Kommunes handicappolitik er udarbejdet tilbage i 2006. Det forslås, at der tages politisk stilling til, om der skal udarbejdes en ny og opdateret politik, eller der i stedet skal udarbejdes en strategiplan for handicapområdet med udgangspunkt i FNs handicapkonvention og byrådets visioner.

I det følgende beskrives to mulige scenarier for en opdatering:

Senarie A – en ny handicappolitik

Der kan udarbejdes en ny handicappolitik som indeholder særlige fokusområder for netop det, politikere og borgere finder vigtigst, at en handicappolitik for Mariagerfjord Kommune skal indeholde.

Det kunne være en handicappolitik bygget op ud fra visioner under hvert fokusområde og svar på, hvordan vi vil arbejde for at realisere det fokusområde. Der er vedlagt to eksempler til inspiration på en handicappolitik fra henholdsvis Frederikshavn Kommune (2019) og fra Odense Kommune (endnu ikke vedtaget, men klar til høringsfase i august 2022).

En handicappolitik kan laves uden udløbsdato eller gælde for en periode.

Senarie B – en strategiplan med konkrete initiativer

I stedet for at udarbejde en ny handicappolitik kan der vælges en mere handlingsorienteret tilgang, hvor der udarbejdes en strategiplan med underlæggende konkrete handlinger.

På mange måder udgør FN’s handicapkonvention en værdimæssig ramme for, hvad vi har forpligtet os til at arbejde med på handicapområdet. Derfor foreslås i dette scenarium at tage afsæt i udvalgte af konventionens artikler og sammenhold dem med byrådets ny vision.

For at eksemplificere tilgangen til en strategiplan kunne et afsæt være FN konventionens Artikel 19: Inklusion i samfundslivet som sammenholdes med byrådets vision om ’Fællesskab’ - Vi skaber muligheder for, at alle føler sig som en del af et givende fællesskab – og forventer, at alle bidrager i det omfang, de kan.

Ideen er at udvikle strategier med lokale målsætninger for, hvordan vi omsætter disse, så de bliver vedkommende og anvendelig i borgernes hverdag i Mariagerfjord Kommune.

Strategiplanen kunne være en fireårig plan, der følger byrådets valgperiode.

Sektoransvarlighed for alle udvalgsområder

Såvel en handicappolitik som en strategiplan vil forpligte på tværs af kommunale sektorer og de politiske udvalg.

Alle udvalg og fagenheder i kommunen er således ansvarlige for, at deres tilbud er tilgængelige for mennesker med handicap og for at indtænke handicappolitiske aspekter i politikudviklingen på de respektive områder med henblik på at undgå diskrimination.

Som eksempel på, hvad sektoransvarlighed er og hvordan den spiller ind på forskellige områder i kommunens politiske udvalg og fagenheder, kan nævnes et bibliotek. Biblioteket er forpligtet til at sørge for, at de ydelser og tilbud, de stiller til rådighed for borgerne, også er tilgængelige for mennesker med en funktionsnedsættelse.

Biblioteket har ansvar for, at kørestolsbrugere kan kom-me ind af dørene og rundt på biblioteket, og at der findes letlæste bøger til læ-sesvage, lydbøger mm. Samtidigt skal kommunens fagenhed, der har ansvar for veje og fortove, tage ansvar for, at det er muligt for f.eks. en kørestolsbruger eller svagtseende at bevæge sig på fortorvet hen til biblioteket. Og kommunens kommunikations område skal sikre, at bibliotekets åbningstider kan læses eller oplæses på kommunens hjemmeside af svagtseende og ordblinde.

Organisering

Det foreslås det, at der nedsættes en styregruppe med en bred forankring i udvalgene for at indtænke handicappolitik og sektoransvarlighed på alle områder.

Derfor foreslås, at styregruppen består af:

Direktør for Social, Sundhed og Omsorg
Fagchef for Social og Sundhed
Repræsentant fra Handicaprådet
Repræsentant fra Udvalget for Social og Omsorg
Repræsentant fra Udvalget for Børn og Familie
Repræsentant fra Udvalget for Kultur og Fritid
Repræsentant fra Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse
Repræsentant fra Udvalget for Teknik og Miljø

Styregruppens opgave bliver at beslutte processen for udarbejdelse af politik/strategi og hvordan involvering af borgere med flrere. skal tilrettelægges.

Der er administrativt udarbejdet en overordnet skitse til en tidsplan for arbejdet med en ny handicappolitik / strategiplan. Tidsplanen er vedlagt som bilag.

Økonomi
Til at understøtte tilrettelæggelse, gennemførelse og udarbejdelse af en handicappolitik / strategiplan foreslåes, at hvert sekretariat byder ind med arbejdskraft til en arbejdsgruppe. Det overordnede ansvar er tænkt forankret i Sekretariatet for Social, Sundhed og Omsorg.

Det forventes, at udgifter til processen omkring involvering af borgergrupper og andre interessenter vil beløbe sig til ca. 50.000 kr. Udgifterne foreslåes dækket med et bidrag på 5.000 kr. fra hvert fagområde:

Handicapområdet: 5.000 kr.
Ældreområdet: 5.000 kr.
Sundhedsområdet: 5.000 kr.
Arbejdmarkedsområdet: 5.000 kr
Familieområdet: 5.000 kr.
Kultur og Fritidsområdet: 5.000 kr
Teknik og Miljø området: 5.000 kr.
Ejendom og Bæredygtighedsområdet: 5.000 kr.
Dagtilbudsområdet, 5.000 kr.
Skoleområdet: 5.000 kr.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Livredderne takker af for i år: Fralandsvind bragte badegæster i fare
Livredderne takker af for i år: Fralandsvind bragte badegæster i fare
Mariagerfjord og omegn
Bålhygge og bøger under åben himmel
Bålhygge og bøger under åben himmel
Mariagerfjord og omegn
Hedebølge skaber travlhed på de danske strande
Hedebølge skaber travlhed på de danske strande
Mariagerfjord og omegn
Fornyet fokus på arvelighed ved type 2-diabetes
Fornyet fokus på arvelighed ved type 2-diabetes
Mariagerfjord og omegn
Gratis træningsløb onsdag d. 17. august
Gratis træningsløb onsdag d. 17. august
Mariagerfjord og omegn
Dansk Folkeparti klar med folketingskandidat i Mariagerkredsen
Dansk Folkeparti klar med folketingskandidat i Mariagerkredsen
Mariagerfjord og omegn
Lokalpolitiker i Mariagerfjord i lykkelige omstændigheder - Venter sit 3. barn
Lokalpolitiker i Mariagerfjord i lykkelige omstændigheder - Venter sit 3. barn
Mariagerfjord og omegn
LandboNord har etableret hele 146 km faunastriber
LandboNord har etableret hele 146 km faunastriber
Mariagerfjord og omegn
Søndagens tekst: 9. søndag efter trinitatis
Søndagens tekst: 9. søndag efter trinitatis
Mariagerfjord og omegn
Frivilligcenteret klar med hjælp
Frivilligcenteret klar med hjælp
Mariagerfjord og omegn


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev