Politisk servicetjek på tilskud til kulturelle foreninger i Mariagerfjord

Mariagerfjord og omegn
Fredag 31. juli 2020 kl. 15:00

Politisk servicetjek på tilskud til kulturelle foreninger i Mariagerfjord
Udvalgsformand Jane Grøn Kultur- og Fritidsudvalget i Mariagerfjord Kommune bød velkommen Foto: Erik Røgild


Af Klaus Hansen

I starten af 2019 besluttede Udvalget for Kultur og Fritid, at lave et servicetjek på alle de kulturelle tilskud, hvor langt de fleste tilskud er bevilget før kommunesammenlægningen.

En arbejdsgruppe under udvalget har afholdt dialogmøder med de berørte tilskudsmodtagere, ligesom Udvalget for Kultur og Fritid har afholdt flere temamøder, hvor indberetningsskemaer fra foreningerne og økonomien er blevet gennemgået, og hvor de forskellige tilskud er blevet vurderet i forhold til kunstnerisk mangfoldighed, nytænkning, socialt ansvar, udvalgets politiske vision, antal aktive/publikum/frivillige, samarbejde/samskabelse, geografisk fordeling og egenindtjening.

Ud fra dialogmøder og drøftelser i temamøder i Udvalget for Kultur og Fritid, besluttede udvalget, at fagenheden skulle samle op på følgende områder:

Børnefilmklubberne i Hobro og Hadsund
Kulturhusforeningen i Arden og musikaktører
Arden Kunstfond
Hadsund Skole-Orkester og Hobro Garden
Mødestedet i Assens

Ved samme lejlighed skulle overvejes muligheden for at skabe råderum til en ny pulje til nye, perspektivrige arrangementer.

Kulturelt Samråd tilkendegav stor opbakning til, at der etableres en pulje til udvikling.

Efter afholdelse af temamøde i Udvalget for Kultur og Fritid den 24. juni 2020, besluttede udvalget at fremlægge nedenstående indstillinger til endelig godkendelse i Udvalget for Kultur og Fritid, på førstkommende ordinære møde.

Ad. 1. Indstilling til fremtidigt tilskud til musikarrangører:

Der gives et harmoniseret tilskud, der har til formål at ligestille arrangørerne.

Hvor udvalget med afsæt i den foreslåede harmonisering tilkendegiver, at der ønskes et grundbeløb på 45.000 kr. med et tillæg på 10.000 kr. for de arrangører, der - af geografiske årsager - ikke har adgang til gratis lokaler. Ishuset Live holdes dog udenfor denne model - her finder udvalget 25.000 kr. passende. For Arden Kulturhus finder udvalget det passende med en tildeling på samlet 80.000 kr., idet der heri også indgår andre kulturelle aktiviteter.

Performancekravet til musikarrangører:

Min. 6 større koncertarrangementer pr. år
Krav om samarbejde mellem musikarrangører, herunder et årligt møde med Fagenheden
Overvejelser om fælles markedsføring (fx indstik i Kulturfjorden)Ad. 2. Indstilling til fremtidigt tilskud til Børnefilmklubberne i Hadsund og Hobro:
Udvalget tilkendegiver, at man for nærværende ikke ser behov for ændringer.

Ad. 3. Indstilling til fremtidigt tilskud til Arden Kunstfond:
Udvalget tilkendegiver, at man fortsat ønsker at støtte med et beløb i størrelsesordenen 15.000 kr.
Henvendelse fra Arden Kunstfond modtaget efter afholdelse af temamøde den 24. juni.

Ad. 4. Indstilling til fremtidigt tilskud til Hobro Garden og Hadsund Skole-Orkester:
Udvalget tilkendegiver, at man er glade for begge garders forskelligartede indsatser og roller, men at udvalget ønsker en større grad af harmonisering af tilskuddet med fokus på, at nedbringe det kommunale bidrag til Hobro Garden med 25% over en periode på 2 år. I givet fald bør fagenheden tilbyde sin sparring overfor Hobro Garden omkring mulige veje til at imødegå udfordringerne hermed.

Ad. 5. Indstilling til fremtidigt tilskud til Mødestedet i Assens:
Udvalget tilkendegiver, at man indtil videre ikke ønsker at ændre vilkårene, men opfordrer til at mødestedet indgår i fremtidige overvejelser omkring "kloge m2", hvor der måske kunne vurderes på snitfladerne til lokalhistorisk arkiv, hallen, skolen m.v.

Ad. 6. Indstilling til etablering af en særlig pulje til udvikling:
Udvalget tilkendegiver, at der ikke findes mulighed for at skabe råderum til en særlig pulje, hvorfor nye aktiviteter eller lignende må håndteres inden for rammerne af de frie midler. Udvalget finder, at der eventuelt i kommende år skal sættes en politisk dagsorden for hvilke typer af arrangementer m.v. man ønsker at prioritere.

Direktøren for Kultur og Fritid indstiller til Udvalget for Kultur og Fritid:
1. At der til musikarrangører mv. gives et harmoniseret tilskud, som beskrevet i skemaet under punktet (ad. 1).
2. At der ikke for nærværende ændres i tilskud til børnefilmklubberne (ad. 2).
3. At Arden Kunstfond fortsat støttes med 15.000 kr. (ad. 3).
4. At det kommunale bidrag til Hobro Garden reduceres med 25% over en periode på to år, som beskrevet under punktet (ad. 4)
5. At stillingtagen til evt. ændring i støtten til Mødestedet i Assens udskydes og koordineres med andre tiltag (ad. 5)
6. At der ikke er basis for at skabe en ny pulje til nye aktiviteter (ad. 6)

Udvalget for Kultur og Fritid behandler sagen på udvalgsmøde den 4. august. 2020
© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.