På dagsordenen: Placering af Mariagerfjord 10. Klassecenter

Politik
Torsdag 28. marts 2024 kl. 06:00

På dagsordenen: Placering af Mariagerfjord 10. Klassecenter

Byrådet besluttede den 27. maj 2021 at igangsætte en proces for at vurdere fordele og ulemper ved at kommunens 10. klassecenter indgår i et eventuelt nyt bynært campus i Hobro. Formålet med denne sagsfremstilling er, at Udvalget for Børn og Familie drøfter de faglige perspektiver for den fremtidige placering af Mariagerfjord 10. klassecenter.

Indstilling
Direktøren for Børn, Uddannelse og Arbejdsmarked indstiller til Udvalget for Børn og Familie

1) At Udvalget for Børn og Familie drøfter toningen af 10. klasse, herunder om 10. klasse fortsat skal ses som starten på en ungdomsuddannelse frem for afslutningen på grundskolen.
2) At Udvalget for Børn og Familie i forlængelse heraf drøfter scenarierne for den fremtidige placering af 10. klasse

Sagsfremstilling
Folkeskolens 10. klasse er et tilbud til elever, som har afsluttet 9. klasse og som ønsker yderligere faglig kvalificering eller afklaring om valg af ungdomsuddannelse. Derfor er der i 10. klasse et stort fokus på, at eleven både fagligt, personligt og socialt bliver parat til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Foruden undervisning i boglige og praktiske fag, så indeholder 10. klasse obligatorisk brobygning og aktiviteter målrettet ungdomsuddannelserne.

Med publikationen ”Nye Reformveje 2” præsenterede Reformkommissionen i maj 2023 sin anden rapport, der indeholdt forslag om, at 10. klasse i højere grad skulle være praktisk orienteret, samt at skoletilbuddet skulle organiseres under erhvervsskolerne fremfor kommunerne. Der er imidlertid ikke fremsat konkrete forslag eller andet i forlængelse af reformkommissionens anbefaler. Derfor tages i denne sag udgangspunkt i den nuværende struktur og indhold i forhold til 10. klasse.

Et attraktivt og fagligt kvalificeret 10. klasse tilbud vurderes som en vigtig del af en gruppe unges læring og dannelse. Det at have et attraktivt tilbud til elever der ønsker at tage en 10. klasseeksamen vurderes derfor at bidrage til Byrådets visioner om at skabe rammerne for det gode ungeliv og at flere har mulighed for at tage en god uddannelse lokalt. Endvidere vil attraktive uddannelsesmiljøer være et væsentligt element i kommunens bosætningsindsats.

Mariagerfjord 10. Klassecenter
Mariagerfjord 10. klassecenter (MF10) ligger på Kirketoften i Hobro og er det kommunale skoletilbud til elever, som ønsker at tage en 10. klasseeksamen. Mariagerfjord 10. Klassecenter er en afdeling af Hobro Søndre Skole og MF10. På Mariagerfjord 10. klassecenter er der i dag et stort fokus på, at 10. klasse bliver det første år på vej til en ungdomsuddannelse i stedet for at være det sidste år i en grundskoleuddannelse. Mariagerfjord 10. klassecenter oplever, at denne toning bidrager aktivt til et attraktivt ungemiljø og understøtter det store fokus på elevernes fremtidige uddannelse.

På Mariagerfjord 10. klassecenter kan eleverne vælge mellem Erhvervsklassen, Gymnasieklassen og Fodboldklassen. Erhvervsklassen og gymnasieklassen henvender sig til elever, som påtænker at starte på enten en erhvervsfaglig- eller gymnasial uddannelse. Her vil eleverne få mulighed for at forberede sig på deres kommende uddannelse gennem studieforberedende undervisning, faste brobygningsdage og et tæt samarbejde med de lokale uddannelsesinstitutioner.

Sproghuset
Mariagerfjord Kommunes tilbud til nytilkomne udskolingselever. Sproghuset, er placeret sammen med Mariagerfjord 10. klassecenter. Sproghuset er organisatorisk også en del af Hobro Søndre Skole og MF10. I Sproghuset går 14-18 årige unge, som har behov for et særligt undervisningstilbud for at kunne lære det danske sprog. Det gælder for hovedparten af disse elever, at de er indmeldt i Sproghuset, fra de ankommer til Mariagerfjord Kommune, og til de afslutter deres grundskoleuddannelse.

Faglige betragtninger om placering af 10. klassecenter.
Mariagerfjord 10. klassecenter indgår på den nuværende placering som en del af unge- og studiemiljøet omkring flere af uddannelserne i Hobro. En placering tæt på ungdomsuddannelserne giver gode forudsætninger for et tæt og praksisnært samarbejde og brobygningsforløb med uddannelsesinstitutionerne. Den fysiske opdeling mellem Søndre Skole og Mariagerfjord 10. klassecenter understøtter, at 10. klasse ikke er det sidste år i folkeskolen, men broen ind i ungdomsuddannelserne. Det giver også alle eleverne ensartede forudsætninger, da de alle starter på en ny matrikel og sammen skal skabe deres fælles skoleår. Det giver nye og stærke fælleskaber og relationer på skolen.

Det er vurderingen, at den nuværende sammenhæng mellem Mariagerfjord 10. klassecenter og Sproghuset understøtter indsatsen omkring de ældre to-sprogede elever. Det giver gode muligheder for at styrke elevernes læring og trivsel at indgå i et uddannelsesrettet ungemiljø.

Analyse om fremtidig placering
Byrådet besluttede d. 27. maj 2021 at igangsætte en proces for at vurdere fordele og ulemper ved mulige placeringer af Mariagerfjord Kommunes 10. klassecenter. Der er i den forbindelse udarbejdet en analyse, som præciserer fordele og ulemper ved fire mulige placeringer af Mariagerfjord 10. klassecenter: Den nuværende på Kirketoften, et bynært Campus, Mariagerfjord Gymnasium og på Søndre Skole. I analysen inddrages elevernes søgemønstre, de forskellige placeringers udviklingsmuligheder og placeringens betydning for ungemiljøet. Den samlede analyse er vedlagt som bilag.

De overordnede konklusioner er:

En placering på et bynært campus vil understøtte EUD-uddannelserne og give 10. klassecenteret mulighed for at indgå i et inspirerende ungemiljø. Hvis 10. klassecenteret indgår i det kommende bynære campus, vil det bidrage til at opfylde Udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelses målsætning om, at en større andel skal tage en erhvervsuddannelse, og imødekomme det lokale erhvervslivs efterspørgsel på faglært arbejdskraft. Baggrunden er, at sameksistens på matriklerne vil understøtte fødekilden til erhvervsuddannelserne. Hvis 10. klassecenteret skal være en del af et bynært campus, kan det både ske ved, at Mariagerfjord Kommune ejer eller lejer 10. klassecenterets lokaler og faciliteter.

En placering ved Mariagerfjord Gymnasium vil understøtte de gymnasiale uddannelser og give 10. klassecenteret mulighed for at indgå i et inspirerende ungemiljø. Eleverne, der vælger
fodboldklassen, vil fortsat kunne være tæt på træningsfaciliteterne og samarbejdspartneren HIK. Det skal afsøges, om der stadig er ledig kapacitet, hvis denne placering ønskes.

En placering på Søndre Skole opfylder ikke den nuværende toning af, at den fysiske placering understøtter, at 10. klasse er starten på en ungdomsuddannelse. Hvis 10. klassecenteret skal integreres på Søndre Skole, vil det være nødvendigt, at Kulturskolen flyttes til andre lokaler. Såfremt 10. klassecenteret skal placeres på Søndre Skole, så vil det skulle indgå i den igangværende budgetanalyse på skoleområdet, som bl.a. belyser bygningsmæssig kapacitet på området.

Den nuværende placerings egnethed afhænger af, om de eksisterende ungdomsuddannelser flytter fra området omkring Kirketoften. Hvis uddannelserne og dermed ungemiljøet flytter, vurderes den nuværende placering som værende mindst egnet i forhold til bygge bro til ungdomsuddannelserne og sikre et attraktivt ungemiljø.

Økonomiudvalget vil på kommende møde få fremlagt en sagsfremstilling, som bekriver økonomien for de ovenstående scenarier. Udvalget for Børn og Families drøftelse vil indgå i det videre arbejde frem mod sagen fremlægges for Økonomiudvalget. Med denne proces understøttes, at indhold og unge kommer før drøftelserne om placering og mursten.

Økonomi
Mariagerfjord Kommune ejer bygningerne på Kirketoften 5, hvor 10. Klassecenteret er placeret i dag. Da 10. klassecenteret ikke anvende bygningens fulde areal, er dele af bygningen udlejet til HEG.

Søndre Skole og MF10 får i indeværende skoleår tildelt 642.700 kr. til bygningsdrift, indvendig- og udvendig vedligeholdelse og teknisk service for 10. klassecenteret på Kirketoften 5.

Hvis Mariagerfjord 10. klassecenter fremadrettet skal være en del af et nyt og bynært Campus vil det kræve en økonomisk investering. Hvis Mariagerfjord kommune skal eje de fysiske rammer for Mariagerfjord 10. Klassecenter, så kræver det en anlægsinvestering i opførelsen, mens der skal afsættes midler til deponering, hvis Mariagerfjord Kommune skal leje de fysiske rammer. Dette vil blive udfoldet yderligere i sagen i Økonomiudvalget.


© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.