Fællesmøde om ny Vandsports platform i Mariager Fjord

Mariager og omegn
Onsdag 5. august 2020 kl. 10:00

Fællesmøde om ny Vandsports platform i Mariager Fjord
Glyngøre Vandpark Foto fra sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid holder et fælles udvalgsmøde med Vandsports platform i Mariagerfjord kommune på dagsordenen. De to udvalg mødes den 10. august 2020.

Anledning
I henhold til budgetbemærkningerne for budget 2020-23 skal der med henblik på budgetforhandlingerne for 2021-24 undersøges mulighederne for at etablere en mobil vandsports-platform, som kan indgå i den kommende budgetproces.

Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid anmodes på fællesmøde at drøfte og tage stilling til den videre procesI henhold til budgetbemærkningerne for budget 2020-23 skal der med henblik på budgetforhandlingerne for 2021-24 undersøges mulighederne for at etablere en mobil vandsports-platform, som kan indgå i den kommende budgetproces.

Udvalget for Teknik og Miljø og Udvalget for Kultur og Fritid anmodes på fællesmøde at drøfte og tage stilling til den videre proces

Sagsfremstilling
I budgetbemærkningerne for 2020-23 fremgår følgende:

"Mobil vandsports-platform til anvendelse i Mariagerfjord Kommune
Aftaleparterne er enige om, at der i regi af Udvalget for Teknik og Miljø i samarbejde med Udvalget for Kultur og Fritid i løbet af 2020 skal foretages sonderinger af muligheden for etablering/anskaffelse af et mobilt anlæg/platform til understøttelse af forskellige vandaktiviteter i Mariagerfjord Kommune. Dette med henblik på at eventuelt forslag til anlægsprojekt kan foreligge i forbindelse med budgetforhandlingerne for Budget 2021-24.

Aftaleparterne tager udgangspunkt i at et eventuelt anlægs-/anskaffelsesprojekt vil kunne holdes under et samlet budget på 250.000 kr. og fremtidige driftsudgifter skal indgå i beslutningsgrundlaget for eventuel realisering."

Udvalget for Teknik og Miljø behandlede sagen på møde 22.juni 2020, hvor det blev besluttet:

1: Udvalget ønsker det foreliggende oplæg yderligere kvalificeret.
2: Udvalget besluttede, at der snarest efter sommeren 2020 arrangeres et fællesmøde med udvalget for Kultur og Fritid.

Besøg hos Glyngøre Vandpark

Med baggrund i Udvalgets beslutning har Fagenheden Teknik og Byg samt Ungdomsskolen besøgt Glyngøre Vandpark og mødtes med repræsentanter for den forening, som har etableret og driver vandparken.

Det hele drives af frivillig arbejdskraft og finansieringen er frem til nu blevet tilvejebragt gennem fonde og sponsorater.

Det var en klar anbefaling fra foreningen, at der etableres en fast lokation for vandplatformen.

Dette var primært ud fra 2 hensyn:
1. Der vil ved flere lokationer blive uforholdsmæssige store udgifter til etablering af forankringer, ligesom der er et stort arbejde hver gang vandplatformen skal forankres på en lokation.
2. Det er vigtigt, at besøgene ved, at vandplatformen er på den lokation, de forventer, så der ikke bliver oplevelsen af at køre forgæves.

Foreningen nævnte, at vandplatformen i Glyngøre har været en stor succes gennem de 3-4 den har eksisteret med i omegnen af 15.000 årlige besøgene, heraf rigtig mange børn og unge.

Det har været afgørende for foreningen, at brug af platformen er gratis.

Der er lavet retningslinjer for brug af platformen, herunder at brugen foregår på eget ansvar, da der ikke er livredderfunktion tilknyttet.

Etableringen af vandplatformen har i høj grad været med til at skabe opmærksomhed omkring Glyngøre, hvilket kan ses på en større aktivitet/antal besøgene i havneområdet, og det har også haft en afsmittende på handelslivet.

Etableringsomkostningen til den vandplatform, som de har i Glyngøre har været på omkring 450.000 kr. inkl. forankringer.

Foreningen har erfaret, at der vil være en løbende udgift til drift og vedligehold på årligt 100-150.000 kr. da levetiden på de enkelte moduler forventes at ligge på ca. 4 år.

På vedlagte bilag kan ses billeder af vandplatformen i Glyngøre

Vandplatformen er bygget op i moduler, så der løbende er mulighed for at udskifte/udvide.

Anbefalinger

Med baggrund i erfaringerne fra Glyngøre anbefales det:

1. At der arbejdes videre ud fra etablering på en enkelt lokation, og her vurderes Mariager Havn at være oplagt, da der her er flere aktive aktører, eksempelvis Saltcentret, Mariager Sejlklub og Kajakforeningen

2. At der etableres en vandplatform, som har en størrelsesorden som den i Glyngøre, da det vil understøtte attraktionsværdien

3. At der indledes drøftelser med Saltcentret i forhold til organisering af den fremadrettede drift

Myndigheds- og ansvarsmæssige forhold

1. Der skal indsendes ansøgning til Kystdirektoratet i forhold til tilladelse til etableringen

2. Der skal ske juridisk vurdering i forhold til at ansvarsforhold er helt klare

Det fælles udvalgsmøde afholdes den 10. august 2020.

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.