Annonce
Del på Facebook   Print siden

Ønske om Biogasanlæg nord for Tobberup behandles i Udvalget for Teknik og Miljø

Hadsund og omegn
Lørdag 6. august 2022 kl. 08:00

Ønske om Biogasanlæg nord for Tobberup behandles i Udvalget for Teknik og Miljø
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune holder deres første ordinære møde efter sommerferien den 8. august, hvor der bl.a. på dagsordenen er:

Biogasanlæg nord for Tobberup

Anledning
AN Biogas Hobro ApS ønsker at etablere et biogasanlæg nord for Tobberup.

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 72, forslag til lokalplan 171/2022 samt miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Miljøvurderingerne er samlet i én miljørapport med tilhørende bilagsrapport.

Byrådets skal tage stilling til, om planforslagene og forslag til miljørapport skal sendes i offentlig høring i otte uger.

Indstilling
Direktøren for Teknik, Kultur og Klima indstiller til Byrådet:

At forslag til Lokalplan 171/2022 sendes i offentlig høring i otte uger.

At forslag til kommuneplantillæg nr. 72 sendes i offentlig høring i otte uger.

At forslag til miljørapport sendes i offentlig høring i otte uger.

Inddragelse
Siden borgermødet 17. august 2021 har fagenheden afholdt et møde med den følgegruppe, som blev nedsat til mødet. Fagenheden forventer at afholde et nyt møde med følgegruppen inden den offentlige høring. Der vil desuden blive afholdt et borgermøde 20. september 2022.

Sagsfremstilling
Baggrund

AN Biogas Hobro ApS ønsker at etablere et biogasanlæg nord for Tobberup.

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 72, forslag til lokalplan 171/2022 samt miljøvurdering af planforslagene og miljøkonsekvensvurdering af det konkrete projekt. Miljøvurderingerne er samlet i én miljørapport med tilhørende bilagsrapport.

Projektet har været i fordebat, og høringssvarene er behandlet af Fagenheden og indarbejdet i afgrænsningsnotatet, hvor Fagenheden har fundet det relevant. Miljørapporten, som ansøger har udarbejdet, belyser de emner, som Fagenheden har beskrevet i afgrænsningsnotatet. Notatet er kommunens krav til indholdet af miljørapporten.

Kommuneplantillæg

I forslag til kommuneplantillæg nr. 72 udlægges et nyt rammeområde TOB.T.1. Inden for det nye rammeområde kan der etableres et biogasanlæg.

Arealet er i Kommuneplan 2013-2025 for Mariagerfjord Kommune udpeget som planlagt teknisk anlæg (biogasanlæg), hvilket er i tråd med Miljøministeriets udmelding fra 2012 om, at kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for placering af tekniske anlæg, herunder arealer til et fælles biogasanlæg. Biogasanlægget er således en del af den grønne omstilling i Mariagerfjord Kommune.

Byrådets udpegning af området nord for Tobberup er foretaget på baggrund af en prioritering af flere forskellige potentielle placeringer. Dette område er valgt således, at der er kort afstand henholdsvis til eksisterende transportledning for naturgas samt erhvervsområde Hobro Nord. Derudover har afstand til bymæssig bebyggelse og naturbeskyttelsesinteresser vægtet tungt.

Lokalplan

Forslag til lokalplan 171/2022 har til formål at skabe grundlag for etablering af et biogasanlæg med tilhørende bygninger, tanke og andre tekniske anlæg til nyttiggørelse af restprodukter fra de omkringliggende landbrug og organiske restprodukter i forbindelse med produktion af grøn energi.

Restprodukter fra landbrug kan være husdyrgødning, halm, kløvergræs og lignende. Organiske restprodukter kan f.eks. være kildesorteret organisk affald fra husholdninger.

Derudover er det lokalplanens formål at fastsætte bestemmelser for etablering af et beplantningsbælte i områdets nordlige, østlige og sydlige afgrænsning, som skal medvirke til at sløre det tekniske anlæg i landskabet. Den eksisterende skov, som ligger vest for lokalplanområdet, er pålagt fredskovspligt og medvirker til at sløre anlægget fra vest. Der stilles desuden vilkår om, at der skal etableres støjafskærmning i form af volde rundt om anlægget.

Endelig er det lokalplanens formål at sikre, at der kan etableres en ny adgangsvej til anlægget fra Hobrovej.

Lokalplanen giver mulighed for at opføre følgende bygninger, tanke og tekniske anlæg inden for lokalplanområdet:

Procestanke og rensekolonner med en højde på højst 28 meter.
Øvrige tanke og anlæg i en højde af højst 20 meter.
Øvrige bygninger i en højde af højst 15 meter.
Skorstene og fakkel, som er nødvendige for biogasanlæggets produktion med den højde, som er nødvendig af hensyn til miljøforhold.

Inden for disse overordnede rammer i lokalplanen, er der indarbejdet en bonusvirkning, som erstatter landzonetilladelsen.

Miljørapport

Miljørapporten indeholder et ikke-teknisk resumé, som kan læses uden teknisk indsigt. I rapportens øvrige kapitler er følgende emner undersøgt og vurderet:

Støj
Luftforurening
Landskab og visuelle forhold
Natur, plante- og dyreliv
Grundvand og overfladevand
Trafik
Klima

Udover det ikke-tekniske resumé har Fagenheden samlet hovedpunkter og konklusioner fra de enkelte kapitler i vedlagte faktaark.

Kommentarer fra foroffentlighedsfasen

Der er indkommet i alt 12 høringssvar hvor ét høringssvar er fra en gruppe borgere. Der er desuden afholdt et borgermøde i debatfasen (17. august 2021), hvor et uddrag fra debatten er indarbejdet i afgrænsningsnotatet.

De primære fokuspunkter i høringssvarene er den trafikale påvirkning, den potentielle lysforurening samt potentielle lugt- og støjgener fra anlægget. I flere af høringssvarene udtrykkes der også et ønske om, at der undersøges alternative placeringer af anlægget. Endelig er der enkelte bemærkninger, som omhandler påvirkning af landskabet (hvordan kommer anlægget til at se ud) samt påvirkning af dyre- og planteliv.

En beskrivelse af høringssvar med Fagenhedens bemærkninger hertil fremgår af afgrænsningsnotatet.

Det skal bemærkes, at der 25. maj 2022 er indleveret en underskriftsindsamling med i alt 586 underskrifter. Af underskriftsindsamlingens formål fremgår, at det er en protest mod en uigennemtænkt opførelse af ét af landets største biogasanlæg umiddelbart nord for Hobro.

Anbefaling af høringsperiode

Fagenheden anbefaler en høringsperioden på otte uger.

Fagenheden anbefaler, at der afholdes et borgermøde i høringsperioden. Fagenheden vil desuden afholde et møde med følgegruppen.

Miljøgodkendelse og § 25-tilladelse

Etablering af biogasanlægget kræver en miljøgodkendelse og en § 25-tilladelse (VVM-tilladelse). Ifølge lovgivningen kan miljøgodkendelsen helt eller delvist erstatte § 25-tilladelsen. Fagenheden vurderer dog, at der skal stilles vilkår for etablering af anlægget, som ikke kan rummes af miljøgodkendelsen. Der skal derfor stadig udarbejdes en § 25-tilladelse.

Udkast til miljøgodkendelse og § 25-tilladelse vil blive sendt i offentlig høring samtidig med forslag til miljørapport, forslag til kommuneplantillæg samt forslag til lokalplan.

© Copyright 2024 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

Sundhuset holder åbent hus i morgen
Sundhuset holder åbent hus i morgen
Hadsund og omegn
Kom til åbent hus på de eksklusive lejligheder i Skovhaven søndag
Kom til åbent hus på de eksklusive lejligheder i Skovhaven søndag
Hadsund og omegn
Kruse Vask vil og skal bestå
Kruse Vask vil og skal bestå
Hadsund og omegn
I aften: Generalforsamling i Hadsund Skoleorkesters støtteforening
I aften: Generalforsamling i Hadsund Skoleorkesters støtteforening
Hadsund og omegn
Hadsund Krøniken udkommer medio marts
Hadsund Krøniken udkommer medio marts
Hadsund og omegn
Datoen er fastlagt: Snart åbner Lidl deres nye butik i Hadsund
Datoen er fastlagt: Snart åbner Lidl deres nye butik i Hadsund
Hadsund og omegn
Visborg Vandværk afholder ordinær generalforsamling
Visborg Vandværk afholder ordinær generalforsamling
Hadsund og omegn
Husk generalforsamling i Røde Kors Hadsund i dag
Husk generalforsamling i Røde Kors Hadsund i dag
Hadsund og omegn
Mens vi venter på, at tågen letter..
Mens vi venter på, at tågen letter..
Hadsund og omegn
Grundlovsceremoni i Hadsund
Grundlovsceremoni i Hadsund
Hadsund og omegn
Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev