Del på Facebook   Print siden

Nyt Boligprojekt på Havnevej 13, Hadsund

Hadsund og omegn
Onsdag 12. maj 2021 kl. 08:00

Nyt Boligprojekt på Havnevej 13, Hadsund
Fra Sagsfremstillingen


Af Klaus Hansen

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget et skitseprojekt for et etageboligprojekt på Havnevej 13 i Hadsund. Projektet forudsætter dispensation fra to bestemmelser i Lokalplan 61/2014 - Hadsund Havn vest.

Udvalget for Teknik og Miljø skulle på møde den 10. maj 2021 tage stilling til, om det principielt er indstillet på meddele disse dipensationer.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Byg indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø:

At der indledes en sagsbehandling med henblik på at meddele dispensationer til følgende forhold:

Bebyggelse i fire etager må opføres i højest i kote 16,8 m/DVR903 (jf. § 5.1)
Udvendige bygningssider må udføres i teglsten i stedet for i træ eller med markante bygningsdele udført i træ (jf. § 6.4)

Sagsfremstilling
Udvalget for Teknik og Byg har tidligere behandlet et skitseprojekt for byggeriet på Havnevej 13 i Hadsund. I den forbindelse skulle udvalget tage stilling til, om projektet kunne danne grundlag for en videre dialog om byggeriets omfang og udformning. I den forbindelse besluttede udvalget at fastholde lokalplanens bestemmelser (vedlagt).

Fagenheden Teknik og Byg har modtaget en ny projektskitse for et etageboligprojekt på Havnevej 13 i Hadsund (vedlagt). Projektet er fremsendt af arkitekt Leif Høgh og er blevet tilrettet i dialog med fagenheden.

Projektet

Området er omfattet af Lokalplan 61/2014 - Hadsund Havn -vest. Projektet er beliggende i delområde A, hvor der kan etableres liberalt erhverv, hotel, reataurant/café og boliger i form af tæt-lav boligbebyggelse og etageboligbebyggelse.

Projektet omfatter 18 boliger i tre og fire etager samt et fælleshus på ca. 55 m2 med tilhørende fælles tagterrasse på ca. 60 m2. Hertil kommer depotrum på ca. 110 m2. Der er desuden udlagt 10 p-pladser på egen grund. De resterende p-pladser tilvejebringes dels gennem salg af en del af vejarealet på Havnevej og dels ved etablering og salg af offentlige tilgængelige parkeringsfonds-pladser på Havnevej.

Fagenhedens generelle bemærkninger

Det er fagenhedens vurdering, at projektet generelt lever op til lokalplanens intentioner, og fagenheden kan dermed generelt anbefale projektet.

Dispensationer

Fagenheden har gennemgået projektet med henblik på at afklare, om det overholder lokalplanens bestemmelser. På baggrund af gennemgangen kan det konstateres, at projektet forudsætter dispensationer til følgende forhold:

Bebyggelse i fire etager må opføres i højest i kote 16,8 m/DVR903 (jf. § 5.1)
Udvendige bygningssider må udføres i teglsten i stedet for i træ eller med markante bygningsdele udført i træ (jf. § 6.4). Dog på betingelse af, at der opnås enighed med fagenh.een om en teglsten,der dels farvemæssigt er afstemt med nabobyggeriet på Havnevej 17 og dels fremstår med en "varm" farve.

I det følgende beskrives dispensationerne nærmere efterfulgt at fagenhedens kommentarer.

Bebyggelse i fire etager

Bebyggelse inden for byggefelt A må højst opføres i 3 etager i kote 15,1 m/DVR903. Dog kan bebyggelse opføres i op til 4 etager, hvis det følger princippet om at bygge terrasserende jf. kap. 3.5 i redegørelsen.

Projektet overholder lokalplanens bestemmelser om tre etager med en højde, der ikke overskrider kote 15,1 m/DVR903. Dette svarer ifølge lokalplanen til en højde på ca. 14 meter over terræn.

Projektet overholder efter fagenhedens vurdering ligeledes lokalplanens bestemmelser om terrassering for den del af projektet som omfatter fire etager, men denne del af bebyggelsen kommer op i kote 16,80. Altså 1,70 meter højere end byggeriet i tre etager.

Desværre har lokalplanen ikke angivet en makismal højde for byggeri i fire etager. Da naboer og andre parter således ikke har haft mulighed for at vurdere byggeriets omfang i forbindelse med den offentlige høring af lokalplanforslaget, er det fagenhedens vurdering, at fastsættelsen af højden på de fire etager, skal behandles som en dispensationssag, hvori der indgår en høring af naboer m.v.

Fagenhedens kommentarer

Det er fagenhedens vurdering, at højden på de 4 etager ikke vil virke markant i forhold til højden på de tre etager. Byggeriet vil altså fremstå visuelt harmonisk.

Desuden er det fagenhedens vurdering, at ekstrahøjden på de 1,70 meter ikke vil få væsentlige konsekvenser for udsigten for de bagvedliggende bebyggelser. Denne vurdering er dog baseret på en vurdering fra gadeplan, og evt. udsigtsforhold vil sandsynligvis blive belyst i forbindelse med den partshøring, som skal foretages i forbindelse med dispensationen.

Fagenheden anbefaler, at der meddeles dispensation dog med forbehold for resultatet af en partshøring.

Facademateriale

Ejer ønsker af vedligeholdelseshensyn at opføre bebyggelsen i teglsten i stedet for træ eller med markante bygningsdele i træ.

Dette er i strid med lokalplanens § 6.4.

Fagenhedens kommentarer

Bestemmelsen er indført i lokalplanen for at give bebyggelsen et maritimt præg, der referer til nabobygningen på Havnen 11 (TripTrap-bygningen). Den anden nabobygning på Havnen 17 er imidlertid opført i teglsten.

Det er fagenhedens vurdering, at såfremt der anvendes en teglsten, der farvemæssigt er afstemt med byggeriet på Havnevej 17, og samitidig fremstår i en ”varm” farve, vil byggeriet arkitektonisk passe ind i området., selv om bebyggelsen ikke opnår det maritime præg.

Fagenheden anbefaler at der meddeles dispensation.

Beslutning
Et flertal i udvalget godkendte som indstillet.

For stemte Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Jens Riise Dalgaard (A), Jørgen Hammer Sørensen (O) og Niels Peter Christoffersen (A).

Imod stemte Peter Muhl (A) idet han ikke ønskede at godkende et byggeri højere end nabobygningen.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

Hadsund - ikke til at komme udenom
Hadsund - ikke til at komme udenom
Hadsund og omegn
Ny cafe åbner i Hadsund
Ny cafe åbner i Hadsund
Hadsund og omegn
Hvem vil lege med os….?
Hvem vil lege med os….?
Hadsund og omegn
Spot på en politiker - Faketa Leto (A)
Spot på en politiker - Faketa Leto (A)
Hadsund og omegn
Flot fremmøde til fernisering hos Malerklatten Øster Hurup
Flot fremmøde til fernisering hos Malerklatten Øster Hurup
Hadsund og omegn
Valg møderne er for alvor kommet i gang i Mariagerfjord kommune
Valg møderne er for alvor kommet i gang i Mariagerfjord kommune
Hadsund og omegn
Nye forpagtere til Færgekroen i Hadsund fundet!
Nye forpagtere til Færgekroen i Hadsund fundet!
Hadsund og omegn
NEW FEET - Hurtig hjælp til følsomme fødder hos Alles Sko i Hadsund
NEW FEET - Hurtig hjælp til følsomme fødder hos Alles Sko i Hadsund
Hadsund og omegn
Spot på en politiker - Marianne Ladefoged (V)
Spot på en politiker - Marianne Ladefoged (V)
Hadsund og omegn
Fyraftens Vælgermøde i Als Hallens Cafeteria
Fyraftens Vælgermøde i Als Hallens Cafeteria
Hadsund og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev