Del på Facebook   Print siden

Ny organisering i Mariagerfjord kommune

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 12. oktober 2021 kl. 19:00

Ny organisering i Mariagerfjord kommune
Foto: Fjordavisen.nu


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 13, oktober, hvor udvalget vil behandle: Ny organisering

Anledning
Med afsæt i:

ønsket om at skabe nye sammenhænge mellem henholdsvis Teknik og Miljø-områderne samt mellem Naturområdet og Kultur og Fritidsområdet,
et forestående generationsskifte

en målsætning om at skabe økonomisk råderum til en styrket ledelsesmæssig, faglig og politisk understøttelse af områderne Teknik, Miljø, Kultur og Fritid

er der arbejdet med en model for ny organisering af de berørte fagenheder Teknik og Byg, Natur og Miljø samt eventuelt Kultur og Fritid. De tre områder er i dag alle fysisk hjemhørende på Rådhuset i Arden.

Ifølge komptencefordelingsplanen skal ændringer af antal fagenheder godkendes af Byrådet, ligesom nedlæggelse af chefstillinger skal godkendes af Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget har på sit møde 15. september 2021 (punkt 240) godkendt igangsætningen af processen med de skitserede konsekvenser på antal fagchefer, hvorfor Byrådet skal tage stilling til ændringen i forhold til antallet af fagenheder.

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø samt Kultur og Fritid indstiller til Byrådet:

At de tre nuværende fagenheder fremover organiseres i to fagenheder med virkning fra 1. januar 2022. Den endelige udmøntning af ændringen tager afsæt i den model og de overvejelser, som er indeholdt i sagsfremstillingen, men dog således, at den endelige organisering af og referenceforhold for den nuværende Naturafdeling fastlægges af direktionen efter inddragelse af ledere og relevante MED-udvalg.

At den nuværende fagchefstilling for Natur og Miljø nedlægges med virkning fra 1. januar 2022.

At det økonomiske råderum, der skabes ved den nye organisering, disponeres til styrket sekretariatsmæssig betjening af de to nye fagenheders område.

Beslutning fra Udvalget for Kultur og Fritid, 28. september 2021, pkt. 128:

Indstilles godkendt.

Beslutning fra Udvalget for Teknik og Miljø, 4. oktober 2021, pkt. 207:

Indstilles godkendt.

Inddragelse
I forhold til den endelige tilrettelæggelse og planlægning af den foreslåede ændring inddrages de berørte ledere samt medarbejderne gennem MED-systemet med det formål at kvalificere den endelige udmøntning.

Sagsfremstilling
I forbindelse med budgetprocessen for budget 2022-25 er der på fagchefens eget initativ indledt drøftelser om nedlæggelse af stillingen som fagchef for Natur og Miljø. Samtidig er der et ønske om og en konstatering af behov for en styrket sekretariatsmæssig understøttelse af fagenhederne på Arden Rådhus.

Der har derfor hen over foråret og sensommeren været drøftet forskellige muligheder for ny organisering af de nuværende 3 fagområder med en samtidig frigørelse af ressourcer til oprettelse af en egentlig sekretariatsfunktion på tværs af fagenhederne på Arden Rådhus.

Ud fra dette hensyn vurderes, at en ny organisering, efter følgende hovedprincipper, vil være mest hensigtsmæssig og realistisk:

Det nuværende fagområde for Natur og Miljø nedlægges som selvstændigt Fagområde. Fagområdet indeholder idag tre afdelinger: Affaldsområdet (brugerfinansieret), Miljøafdelingen og Naturafdelingen.

Det nuværende fagområde Teknik og Byg sammenlægges som udgangspunkt med Miljøafdelingen samt det brugerfinansierede affaldsområde og eventuelt hele eller dele af Naturafdelingen til et nyt samlet fagområde Teknik og Miljø (eventuelt Natur, Teknik og Miljø). Dette under ledelse af nuværende fagchef for Teknik og Byg
Det nuværende fagområde Kultur og Fritid sammenlægges som udgangpunkt med hele eller dele af Naturafdelingen.

I tilfælde af denne sammenlægning vil navnet for denne fagenhed være Natur, Kultur og Fritid. Dette under ledelse af nuværende chef for Kultur og Fritid

De frigjorte lønmidler fra nedlæggelse af 1 chefstilling disponeres til oprettelse af sekretariatsfunktion med en leder på niveau 4.

Øvrige nuværende ledere fastholdes på deres respektive niveauer.
Ændringen har ingen umiddelbar betydning for ansvarsområderne for de berørte politiske udvalg.

De primære bevæggrunde for den foreslåede model er:

Ønsket om at sikre en endnu tættere koordinering mellem de myndighedstunge områder for h.h.v. Teknik og Byg og Miljøområdet (incl. driftenhederne Park og Vej samt Genbrugspladserne)

Ønsket om at overveje mulighederne for og evt konkret organisere en stærkere og profilerende tilgang til den helt naturlige sammenhæng mellem Natur, Kultur og Fritid, som vigtige elementer i brandingen og udviklingen af kommunens styrkepositioner.

Ønsket om og behovet for at frigøre ressourcer til en stærkere sekretariatsmæssig understøttelse af ikke mindst ledelsen. Dette i lighed med de øvrige fagchefer og fagenheder i kommunen.

Opmærksomhedspunkterne i den foreslåede model, som vil skulle iagttages og også løses gennem involvering af og kvalificering fra områdernes ledere og MED-organisationen, er:

De ledelsesmæssige udfordringer, som knytter sig til reduktionen fra 3 til 2 fagchefer og som særligt fordrer en stærkere sekretariatsmæssig understøttelse og et fortsat stærkt committment fra ledelsen i øvrigt i de nye faghenheder.

Snitfladerne i forhold til de nuværende politiske udvalg, hvor naturområdet i forhold til den gældende kompetencefordelingsplan er henhørende under Udvalget for Teknik og Miljø. I det tilfælde, hvor naturafdelingen helt eller delvist sammenlægges med Kultur og Fritid vil fagchefen for Natur, Kultur og Fritid således skulle servicere to politiske udvalg.

Det endelige snit på særligt naturområdet, som i dag er en samlet enhed under én ledelse på tre hovedområder: Natur, Overfladevand og Grundvand. Reelt vil der i den konkrete udmøntning og på baggrund af kvalificering fra ledere og MED-udvalg skulle tages ledelsesmæssig stilling til om:

afdelingen som samlet enhed skal sammenlægges med enten Kultur og Fritid eller det kommende Teknik og Miljø.

afdelingen mere hensigtsmæssigt skal opdeles og delvist sammenlægges med hhv. Teknik og Miljø og (Natur), Kultur og Fritid.

Den fremtidige organisering af sekretariatsbetjeningen på kort og længere sigt og hvilke af de nuværende sekretariatsfunktioner, der samles i denne enhed. Den endelige organisering vil skulle koordineres med det aktuelle udviklingsprojekt omkring sekretariatsbetjening i hele kommunens organisation, som forventes endeligt afklaret ultimo 1. kvartal 2022.

Tilretning af MED-strukturen, som vil ske efter gældende principper herfor.


Processen frem mod ny organisering

Økonomiudvalgets har godkendt følgende hovedarbejdsplan:

Indledende aftaledrøftelse med berørt fagchef i forhold til vilkår for perioden efter stillingen nedlægges.

28.9: Behandling i Udvalget for Kultur og Fritid (Lukket punkt)

4.10: behandling i Udvalget for Teknik og Miljø (Lukket punkt)

5.10: Orientering af ledergruppen i Teknik og Miljø på allerede berammet TL-møde, hvor også fagchefen for Kultur og Fritid deltager

6.10: Orientering af medarbejdere på allerede berammede fagområdemøder (og mail) om baggrund og foreløbige tanker for ny organisering,

7.10-19.10: Kvalificering i MED –udvalg

13.10: Behandling i ØK (lukket punkt)

28.10: Behandling m.h.p godkendelse i Byråd (lukket punkt)

Efter 28.10: Endelig ledelsesbeslutning om organisering, aftaleindgåelse, beskrivelse mv.

1.1.2022: Implementering.

Parallelt med ovenstående, vil timing af ansættelse af sekretariatsleder/funktion til Arden blive afklaret.

Supplerende oplysninger med særlig fokus på fagenheden Natur og Miljø:

Fagenheden Natur og Miljø, som i oplægget foreslås nedlagt som fagenhed, ledes af fagchef og er organiseret i 3 afdelinger:

Affaldsområdet,(ca. 6 medarbejdere på rådhuset + personale på genbrugspladser) som håndterer alt vedr. det brugerfinansierede område:
Renovation, Rottebekæmpelse, Affaldsplanlægning
Drift af genbrugspladser og Resursen.

Miljøafdelingen (ca 20 medarbejdere), som opererer inden for følgende team-områder:

Virksomhedsgruppen: Miljøgodkendelser og Tilsyn, Jordflytning, Jordforurening, Anmeldelse af Miljøaktiviteter, tilslutningstilladelser mv.
Landbrugsgruppen: Miljøgodkendelser og tilsyn inden for landbrug samt, anmeldelses sager, slam, badevand, bygge/anlægsaffald mv.

Bæredygtighedsteamet: Dk 2020, Klimaplaner, grøn Energi, varmeplanlægning/overskudsvarmeprojekter, klimaprojekter i øvrigt
Administration og serviceteam: Lejekontrakter/ arrangementer – GIS, Personaleadministration, Hjemmeside, Intra, GDPR, Taxaområdet, Skorstensfejerområdet, Kolonihaveområdet / sommerhusbeboelse samt adm. servicering af ledelse i Natur og Miljø


Naturafdelingen, (ca. 18 medarbejdere) som opererer inden for følgende team-områder:

Naturgruppen: Stier, formidling, Pleje af Naturarealer i samarbejde med Park og Vej, Skovrejsning, Diverse naturprojekter (EU Life, Natureman, Villestrup Enge, Glenstrup sø, Højmose, Helberskov m.v..), Myndighedsbehandling på naturområdet.

Overfladevandsgruppen: Myndighedsarbejde indenfor vandløb, søer og spildevand, vandløbsvedligehold og tilsyn,
spildevandsplaner, udledningstilladelser, tømningsordninger, samarbejde med Mariagerfjord Vand, klimaanlæg (sluseprojekt) mv.

Grundvandsgruppen: Drikkevand, Indsatsplanlægning, tilsyn med vandværker, Vandforsyningsplan, BNBO ( Borings Nære Beskyttelses Områder)

Økonomi
Organisationsændringen er udgiftsneutral.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Korledere fra hele Danmark mødes til stævne i Hobro
Mariagerfjord og omegn
Fyraftenssang i Visborg
Fyraftenssang i Visborg
Mariagerfjord og omegn
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Dyson: Hyggespredere med lumske bivirkninger
Mariagerfjord og omegn
Efteråret rusker også i din bil
Efteråret rusker også i din bil
Mariagerfjord og omegn
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Livestreaming af naturvidenskabelige foredrag fra Århus Universitet 2021
Mariagerfjord og omegn
Uge 41, på Astrup skole
Uge 41, på Astrup skole
Mariagerfjord og omegn
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Pas på tyven: Indbruddene stiger i efterårsferien
Mariagerfjord og omegn
Unge vil gerne engagere sig
Unge vil gerne engagere sig
Mariagerfjord og omegn
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Danmarks Naturfredningsforening Mariagerfjord afholder ordinært årsmøde i Hadsund
Mariagerfjord og omegn
Lyngby BK – Hobro IK
Lyngby BK – Hobro IK
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev