Hvilke anlægsprojekter skal fremrykkes?

Mariagerfjord og omegn
Søndag 21. juni 2020 kl. 15:00

Hvilke anlægsprojekter skal fremrykkes?
Arkiv billede


Af Carina Kondrup

Anledning
Byrådet har anmodet Udvalget for Teknik og Miljø om kommentering af mulige fremrykkede anlægsprojekter forud for endelig behandling i Økonomiudvalget og Byrådet

Indstilling
Direktøren for Teknik og Miljø indstiller til Udvalget for Teknik og Miljø

1. At Udvalget drøfter og kommentere forslagene til fremrykkede anlægsprojekter og fremsender dette til Økonomiudvalg og Byråd

Sagsfremstilling

Byrådet har tidligere drøftet oplæg til mulige projekter, som vil kunne fremrykkes. Byrådet besluttede at sende forslagene 7-13 til drøftelse og kommentering i Udvalget for Teknik og Miljø inden den endelige behandling i Økonomiudvalg og Byråd.

Nedenfor er knyttet administrative bemærkninger til projektforslagene:

Projektforslagene er angivet indenfor 3 kategorier, som angiver hvor hurtigt projektforberedelsen kan igangsættes og genneføres udfra kompleksitet, nødvendige myndighedsgodkendelse og ekspropriationer mv.:

Kategori A Mulighed for hurtig igangsættelse, lav kompleksitet, ingen tunge myndighedsgodkendelser og ekspropriationer

Kategori B Større kompleksitet i projektet, tunge myndighedsgodkendelser, men ingen ekspropriationer

Kategori C Stor kompleksitet, diverse tunge myndighedsgodkendelser (eks. fra Kystdirektoratet) og iværksættelse af ekspropriationer

7. Der afsættes 5,8 mill. kr. som ny bevilling til cykelsti mellem Assens og Aa Mølle

Indledningsvis skal gøres opmærksom på, at beløbet 5,8 mill. kr er i underkanten. For en linjeføring langs vejen mellem Assens og Hadsund er overslaget på 7,5 mill. kr.

Der er ikke umiddelbart et forventelig behov for stien i forhold til at skabe sikker skolevej, da der vil være en relativ lille trafikmængde i forhold til den gruppe.

Stien vil have en funktion i forhold til øvrig pendling, rekreative formål og cykelturisme.

Et alternativt forslag kunne være en mere rekreativ linjeføring langs vandet. Denne løsning vurderes umiddelbart at blive dyere på grund af mere besværlige adgange i forhold til tilkørsel af materialer og materiel, blød bund mv..

Der er ikke pt. udarbejdet overslag på denne løsning.

Uanset løsning vil der skulle gennemføres jorderhvervelser.

Kategori C

8. Der afsættes 1,0 mill. kr. til ny bevilling til opførelse af nye offentlige toiletter ved Novopladsen i Øster Hurup.

Der vil være fremadrettet afledt drift på størrelsesorden 25-30.000 kr. årligt.

Kategori B

9. Der afsættes et rammebeløb på 4 mio. kr. til igangsætning af relevante, mindre anlægsprojekter på vejområdet eksempelvis svingbaner, fortove eller andet, som findes særligt relevant i forhold til øvrigt planlagt anlægsarbejde.

Fagenheden kan foreslå at følgende projekter indgår i prioriteringen:

- Trafiksikre Gl. Ålborgvej ved nr. 82 - fjernelse af bakketoppe

Prisoverslag 1,9 mill kr. - Kategori A

- 850 meter lang promenade ved Nedre Strandvej i Hobro

Prisoverslag 1,9 mill. kr. - Kategori A

- Krydsombygning i krydset Gettrupvej/Skjellerup

Der er registreret en del uheld og nærved uheld i krydset

Prisoverslag 1,7 mill. kr. - Kategori B/C

- Højre- og venstresvingsbaner ved T-kryds

1. Egelundsvej/Ardenvej - syd for Willestrup

2. Hobrovej/Tobberupvej - nord for Hobro

3. Myhelnbergvej/Hobrovej - højresvingsbane nord for Vebbestrup

4. Mariagervej/Langelandsvej - øst for Hobro

5. Hadsundvej/Koruvej - højresvingsbane vest for Als

6. Astrupvej/Møllevej - vest for Hadsund

7. Randersvej/Kjellerupvej - syd for Mariager

Overslaget for hver enkelt af ovennævnte projekter vil vøre på ca. 0,8 mill kr. - Kategori A (hvis ikke der skal ekproprieres).

På vedlagte kortbilag er angivet placeringerne

10. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hadsund (incl. P-fondsmidler) Det er overvejet at etablering parkeringsplads med udkørsel til Vestergade i Hadsund

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

11. Der afsættes 1 mio. kr. som ny bevilling til 40 p-pladser i Hobro (incl. P-fondsmidler) Det er overvejet at anlægge parkeringspladser på Korsgade i Hobro

Der er angivet et prisoverslag på 1,0 mill. kr. Det vurderes ikke at være tilstrækkelig, da en plads ca. koster 40.000 kr. i etablering

Projektet er vurderet til en kategori A

12. Der afsættes 2 mio. kr. som ny bevilling til maskinhal på genbrugspladsen i Hobro

13. Der afsættes 0,3 mio. kr. til nedsivningsanlæg på genbrugspladsen i Mariager.

Opmærksomheden skal henledes på, at det i forbindelse med den politiske prioritering af fremrykning af anlægsprojekter i forbindelse med planlægning og udførelse vil medføre øget ressourcetræk i fagenheden.

Udvalget behandler punktet på et udvalgsmøde mandag d. 22. juni

© Copyright 2020 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.