Del på Facebook   Print siden

Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelses organisering og forslag til justerede kompetenceforhold

Mariagerfjord og omegn
Tirsdag 18. januar 2022 kl. 20:00

Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelses organisering og forslag til justerede kompetenceforhold
Borgmesterkontoret Mariagerfjord ARKIVBILLEDE


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 19. januar 2022, hvor der bl.a. på dagsordenen er: Kvalitetsløft på Ældreområdet via ændret ledelsesorganisering og forslag til justerede kompetenceforhold.

I forbindelse med Budget 2022 tilførte byrådet knap 3 mio. kr. årligt til at styrke kvaliteten på Ældreområdet via en ændret og styrket ledelsesstruktur. Administrationen har på den baggrund udarbejdet et konkret udmøntningsforslag.

Økonomiudvalget orienteres om forslag til udmøntning og skal desuden i denne sag behandle oplæg til yderligere delegering af kompetencer inden for det løn- og personaleadministrative område i forbindelse med reorganisering af plejecenterområdet.

Indstilling
Direktionen indstiller til Økonomiudvalget:

1. At orienteringen om udmøntning af midler til en styrkelse af kvaliteten på Ældreområdet via en ændret og styrket ledelsesstruktur tages til efterretning.

2. At kompetenceplanen ændres, således at plejecenterledere på Ældreområdet tillægges beslutningskompetence i forhold til ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af egne medarbejdere.

Sagsfremstilling
I budgetaftale 2022 har aftaleparterne ønsket at styrke kvaliteten på Ældreområdet via øgede ledelsesressourcer.

På Ældreområdet er der i dag et relativt stort antal medarbejdere pr. leder, og med et øget rekrutteringsbehov som følge af den demografiske udvikling, har budgettets aftalepartere ønsket at styrke den daglige nærledelse. Medarbejderne vil dermed opleve en tættere og mere nærværende ledelse i den faglige indsats med at løse deres kerneopgave og give borgere den bedst mulige service.

I Sundhed og Ældre har der været arbejdet med ledelse på forskellig vis i arbejdsgrupper og i afdelingsledelsen sammen med fagchefen. I forlængelse af dette har afdelingsledelsen og fagchefen arbejdet videre med forskellige scenarier for at imødekomme behovet for nærledelse og med henblik på at finde den bedst mulige model for udmøntning af de tilførte ressourcer. I dette arbejde har der været fokus på at:

sikre, at der fremadrettet er en plejecenterleder på alle kommunens plejecentre,
sikre, at der på de store plejecentre er supplerende ledelse, så den praksisnære ledelse kan styrkes,
etablere en tydeligere rolle- og kompetencefordeling mellem de forskellige ledelsesfunktioner og
sikre en reduktion i forhold til det store ledelsesspænd, som plejecenterlederne har i dag, og dermed gøre ledelsesreferencen for medarbejderne tydeligere.

Den konkrete model for udmøntning præsenteres på mødet. Sundheds- og Ældrechef Michael Bredahl Tidemand deltager under punktets behandling.

Den nuværende organisering af Ældreområdet fremgår af organisationsdiagrammet for den administrative hovedstruktur.

En reorganisering vil medføre et behov for at delegere kompetencer på det løn- og personaleadministrative område fra ledere på niveau 4 til ledere på niveau 5, således at plejecenterledere tillægges kompetencen til at foretage ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af medarbejdere ansat på det enkelte plejecenter.

Inden fortsættelse af det videre arbejde med reorganisering af plejecenterområdet er det derfor nødvendigt, at Økonomiudvalget tager stilling til, om den nødvendige delegering af kompetencer fra ledere på niveau 4 til niveau 5 kan godkendes.

Det bemærkes, at kompetencen jævnfør ’Kompetenceplan for det løn- og personaleadministrative område’ er tillagt afdelingslederen for plejecentre (niveau 4).

I den nuværende kompetenceplan er niveauet for delegering af kompetencer fastsat generelt ud fra ledelsesniveauet på tværs af organisationen. Kompetencer er på nuværende tidspunkt ikke delegeret til ledere på niveau 5, der alene har indstillingsret inden for det løn- og personaleadministrative område. Det betyder, at niveau 5-ledere ikke kan træffe beslutning om ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelser.

Ledelsesniveau 5 i Mariagerfjord Kommune består af både faglige ledere og daglige personaleledere uden kompetence til at ansætte, afskedige med videre. Antallet af medarbejdere under disse ledere varierer fra under 10 og op til 80 ansatte. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt generelt at delegere kompetencer til alle niveau 5-ledere på tværs af organisationen, da niveau 5-lederes stillinger indholdsmæssigt og størrelsesmæssigt spænder meget vidt.

Det vurderes derimod hensigtsmæssigt henset til den konkrete udfordring på Ældreområdet, at en eventuel delegering alene sker til niveau 5-ledere på det konkrete område. Det vil i praksis sige, at kompetencen delegeres til ledere af plejecentrene, således at opgaver og ansvar følges ad. Det forudsættes, at der i forbindelse med en eventuel delegering af kompetencen til plejecenterledere sker en grundig introduktion til opgaven og med sparring fra afdelingslederen for plejecentrene.

Økonomi
Som beskrevet blev der i forbindelse med budget 2022 afsat 2,75 mio. kr. i 2022 og herefter 2,969 mio. kr. årligt.

Den præcise udgift vil afhænge af valg af konkret udmøntningsmodel. En eventuel merudgift forudsættes imidlertid finansieret indenfor eksisterende ramme.

Ved en delegering af kompetencer i forhold til ansættelse, lønfastsættelse, disciplinære foranstaltninger og afskedigelse af egne medarbejdere forventes det, at plejecenterlederes lønniveau genforhandles. Der er i udgiftsvurderingen ikke taget højde for dette, og en eventuel merudgift hertil skal derfor ligeledes afholdes inden for fagområdets samlede ramme.

© Copyright 2022 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Mariagerfjord og omegn

Sandefjord kammerkor fra Norge besøger Als og Mariager d. 18. og 19. juni
Sandefjord kammerkor fra Norge besøger Als og Mariager d. 18. og 19. juni
Mariagerfjord og omegn
Lokale virksomheder får gratis hjælp til ny bogføringslov
Lokale virksomheder får gratis hjælp til ny bogføringslov
Mariagerfjord og omegn
Bredbåndspulje med nye muligheder i Mariagerfjord
Bredbåndspulje med nye muligheder i Mariagerfjord
Mariagerfjord og omegn
Årets sommerkoncert med Mariagerfjord Korskole er tilbage
Årets sommerkoncert med Mariagerfjord Korskole er tilbage
Mariagerfjord og omegn
Køb eksklusivt stentøj uden at blive klædt af til skindet - JA TAK på Fjordavisen
Køb eksklusivt stentøj uden at blive klædt af til skindet - JA TAK på Fjordavisen
Mariagerfjord og omegn
Foreningsværksted taget imod med kyshånd
Foreningsværksted taget imod med kyshånd
Mariagerfjord og omegn
Lån en mobil hjertestarter på dit lokale GF-kontor i Randers
Lån en mobil hjertestarter på dit lokale GF-kontor i Randers
Mariagerfjord og omegn
Kombineret træningsløb og 2. afdeling af Mariager Fjord Orienteringsklub intro og begyndertræning
Kombineret træningsløb og 2. afdeling af Mariager Fjord Orienteringsklub intro og begyndertræning
Mariagerfjord og omegn
Lad os omtale din mærkedag ganske gratis
Lad os omtale din mærkedag ganske gratis
Mariagerfjord og omegn
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe m.h.p. fornyelse af udsmykningen i Byrådssalen
Skal der nedsættes en arbejdsgruppe m.h.p. fornyelse af udsmykningen i Byrådssalen
Mariagerfjord og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev