Del på Facebook   Print siden

GASmuseets fremtid drøftes på kommende møde i økonomiudvalget

Hobro og omegn
Fredag 2. april 2021 kl. 12:00

GASmuseets fremtid drøftes på kommende møde i økonomiudvalget
GASmuseet i Hobro Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Økonomiudvalget i Mariagerfjord kommune holder ordinært møde den 7. april, hvor der på dagsordenen bl.a. er: GASmuseets fremtid

I budgetaftalen for Budget 2021-24 er det aftalt, at der udarbejdes et afklaringsgrundlag for GASmuseet, inden udgangen af februar 2021, der kan danne grundlag for kommunens beslutning om fremtidigt engagement i den selvejende institution. Økonomiudvalget besluttede på sit møde i januar 2021, at sagen skulle fremlægges på nyt med scenarier for Gasmuseets fremtidige virke.

Der foreligger nu et forslag fra Gasmuseet til et fremtidigt idegrundlag for Gasmuseet i en nytænkt koncept "Gasværket". Vejen til at realisere dette scenarier går ifølge oplægget via en ca.2-årig omdannelsesproces. Som alternativ hertil vil et scenarie bestå i, at bygningerne og hermed delvist museumsdriften under visse vilkår, overgår til kommunen.

Direktør Hanne Thomsen og bestyrelsesformand Jørgen Pontoppidan deltager med en præsentation af tankerne om "Gasværket" i forbindelse med Økonomiudvalgets møde d. 7. april 2021.

Indstilling
Kommunaldirektøren indstiller til Byrådet:

1. At det skitserede idegrundlag og procesforslag drøftes.

2. At Mariagerfjord Kommune bidrager til omdannelsen fra museum til et udstillings- og samlingssted ved et tilskud til Gasmuseet på kr. 550.000 p.a. i budgetårene 2022-2023 (scenarie 1)

3. At Mariagerfjord Kommune tilkendegiver en hensigt om at bidrage med kr. 750.000 til driften under forudsætning af at "Gasværket" (Scenarie 2) kan realiseres fra og med 2024. Dette dog således at endelig beslutning herom træffes senest 1. kvartal 2023 når der foreligger et konkret og sandsynliggjort grundlag for den fortsatte drift af Gasværket.

4. At der - hvis indstilling 2 og 3 ikke kan tiltrædes - iværksættes en administrativ vurdering af vilkår for og forpligtigelser ved en kommunal overtagelse af bygningerne/museumsdriften og mulige alternative anvendelser. Dette med henblik på en senere politisk drøftelse og stillingtagen til videre tiltag. (Scenarie 3)

Inddragelse
Bestyrelsen for GASmuseet og en arbejdsgruppe i regi af GASmuseet er inddraget i arbejdet.

Arbejdsgruppen har bestået af: Mikael Kau og Søren Bjerregaard, Hydrogen Valley/Cemtec, Jimmi Stæhr-Pedersen, Destination Himmerland, Mogens Rüdiger, Aalborg Universitet, Jørgen Basballe, Jørgen Pontoppidan og Hanne Thomsen fra det nuværende GASmuseet.

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for Budget 2021-24 er det aftalt følgende:

"Aftaleparterne bag Budget 2021-24 er opmærksomme på, at GASmuseet er varslet, at museet fra og med budget 2022 vil miste følgende tilskud:

1. Energinet 450.000 kr.

2. Evita 1.200.000 kr.

Aftaleparterne anerkender det aktuelle iværksatte samarbejde mellem GASmuseet og administrationen med henblik på dialog om og beskrivelse af den række af scenarier, inkl. konsekvensbeskrivelser, der ses for GASmuseets fremtid/afvikling.

Politisk ønsker man, at dette skal danne grundlag for den politiske vurdering, prioritering og beslutning om kommunens (eventuelle) fortsatte engagement.

Det afklaringgrundlag skal være færdigt senest med udgangen af februar 2021”.

Det nuværende kommunale tilskud til Gasmuseet udgør kr. 424.000.

Gasmuseet set i lyset af områdets og Hobro Havns kulturarv:

Kulturkajen i Hobro er i en spændende udvikling, og kan noget særligt. Her findes Himmerlands Teater og Hobro Lystfartøjsmuseum, som Nordjyllands Historiske Museum er i gang med at omdanne til et Fjordmuseum.

Kulturkajen rummer et af Danmarks ældste og stadigt arbejdende træskibsværfter i stærk synergi med et spændende og relativt nyt Maritimt KulturCenter, der har åbnet området mere op over for borgerne og skabt stiforforbindelse videre ud til Østerskoven. Her findes de velbevarede, nytænkte pakhuse samt cafeer og her ligger GASmuseet.

Gasmuseet er en meget spændende og velrestaureret industribygning – med sin helt egen historie, der går tilbage til 1897. Tilsammen udgør områdets forskellige aktører et naboskab, som efterhånden nyder stor anerkendelse for at tilføre identitet og dynamik til området. Det er lykkes at bevare en stor del af de oprindelige bygninger og desuden jernbaneanlæg, kajanlæg og en kran på nordsiden.

Sameksistens mellem byfunktioner, gågademiljø og industribygninger kan være et redskab til at stimulere et byliv og sikre et områdes dynamik og udvikling. Projektet om Hobro midtby, som blev støttet af Realdania, havde netop fokus på havnen som et aktiv, der kan skabe merværdi for bymidten ved at skabe større sammenhæng mellem by og havn - til glæde for borgere, handlende og turister. Mange andre steder har man ryddet industriens fysiske spor, med tab af af lokal identitet og historie til følge.

Industrielle bygninger er i stand til at fortælle om vores fortid, og indgår derfor i vores fælles kulturarv på lige fod med stendysser, kongeslotte og guldhorn. Historisk sammenhæng har altid været et væsentligt karaktertræk ved byernes udvikling. Hobro havn er blandt de industriudpegninger, der er med på Kulturarvstyrelsens industrihistoriske danmarkskort. Denne status er resultatet af, at Mariagerfjord Kommune - på konkret ansøgning - blev anerkendt som Kulturarvskommune. Status som Kulturarvskommune har siden dannet basis for en større områdefornyelse af havnen og etablering af det Maritime Kulturcenter.

Til eventuel opfriskning af arbejdet med kulturarven vedlægges ansøgningen fra dengang Mariagerfjord Kommune ansøgte om at blive Kulturarvskommune.

Gasmuseet set i lyset af områdets kulturturisme og byens fremtidige liv:

Lige nu arbejdes der på at få Fyrkat på Unescos verdensarvsliste samt at få etableret et nationalt samarbejde omkring Hærvejen. Lokalt arbejdes der med hærvejens sløjfer, der skal rumme loops fra hærvejen og ind i resten af kommunen, bl.a. til Mariager, der ligger som en middelalderlig tidslomme med det store Birgittiner nonnekloster fra 1446 med videre stiforløb til Hohøje. Fra 2022 vil området kultur endvidere kunne styrkes af Festival of Europe – Det europæiske folkemøde i Mariager. Samtidig arbejdes der på Fjordstrategien, som har fokus på såvel anvendelsen af, tilgængeligheden til og markedsføringsværdien af Mariager Fjord. Der er for alle dele tale om tiltag og begivenheder, der vil tiltrække gæster og give positiv opmærksomhed.

I Hobro midtby arbejdes med et eventuelt nyt Kulturhus/Rådhus samt et perspektivrigt Campus-projekt, som både vil have forbindelse (i lige linje) til, men også øge attraktiviteten og nytten af Kulturkajen. Hertil kommer den igangværende udvikling af den nye bydel "Ny Blåkilde", som samlet set vil kunne "flytte" Gasmuseet fra at ligge i udkanten af Kulturkajen, til fremover at ligge centralt mellem områder og faciliteter med en stor tiltrækningskraft. Gasmuseets vil fremover ligge på en vigtig og stærkere benyttet passage mellem det centrale Hobro og attraktive områder langs fjorden, til Hobro Østerskov, Hotel Amerika og Hobros syd/østlige faciliteter.

Samlet set udgør Fjorden, Kulturen og industribygningernes historisk, et væsentligt karaktertræk ved Mariagerfjord´s DNA.

Scenarier for Gasmuseets fremtid:

Med afsæt i materialet fra Gasmuseets bestyrelse og arbejdsgruppen herom samt ud fra administrationens involvering, kan skitseres følgende 3 scenarier for Gasmuseets/Gasværkets fremtid.

Scenarie 1 vil reelt være en midlertidig, fortsat, kommunal støttet drift af Gasmuseet uden bidrag fra de øvrige hidtidige sponsorer, men som en drift frem mod forandring til Scenarie 2 -"Gasværket" eller en senere lukning eller overdragelse af bygninger mv. til Mariagerfjord Kommune

Scenarie 2 baseres på det fremlagte idegrundlag for "Gasværket" med nye udstillinger og aktiviteter. I dette scenarie forudsættes fortsat kommunal støtte i størrelsesordenen 750.000 p.a. samt medfinansiering fra nye, større sponsorer og øvrige erhvervsrettede aktiviteter. "Gasværket" vil i denne konstruktion blive drevet på baggrund af 3 aktivitets/forretningsmæssige ben, nemlig:

Udstilling/formidling
Aktivitets- og mødested - bla. med madhusfunktion
Erhvervsaktivitet i form af showroom, netværk, arrangementer og events.
Der forudsættes i dette scenarie fondsfinansiering af den nye udstilling og en delvis ombygning for samlet set 9-15 mio kr.

Scenarie 3 baseres på, at Gasmuseet/Den selvejende institution ophører sit virke og driften af museet overgår til Mariagerfjord kommune.

Scenarierne er kort beskrevet herunder. Der henvises endvidere til sagens bilag i form af materialet "idegrundlag" for nye udstillinger og aktiviteter samt tilhørende opsummerende notat/brev fra Gasmuseet med bl.a. budgetoversigter.

Scenarie 1 og 2: Fra "GASmuseet" til "Gasværket"

Scenarie 1 og 2 er sammenhængende, således scenarie 1 betragtes som en midlertidig overgang til scenarie 2 eller alternativt til scenarie 3.

Arbejdsgruppen skitserer en overordnet proces for omdannelsen af Gasmuseet til Gasværket, som skønnes at vare ca 2 år frem mod september 2023 (Scenarie 1). Dette dog med en ”stop or go”-milepæl i udviklingsarbejdet omkring årsskiftet 2022/23. På dette tidspunkt vil det ifølge procesplanen være afklaret, om den forventede basis for at skaffe fornødne, stabile finanseringskilder til driften, rent faktisk er til stede. Arbejdet med fremskaffelse af den fornødne finansiering (fra fonde mv.) til investering i nye udstillinger og delvis ombygning vil ske særskilt og med et mål om at fremskaffe 9-15 mio kr.

Oplægget fra arbejdsgruppen omkring omdannelsen af det nuværende Gasmuseum (Scenarie 2) tager afsæt i Hobro bys tidligste historie, gasværkets, havnens og områdets udvikling med energi og erhverv som den røde tråd i en genskabt fortælling. Scenariet indeholder et nyskabt udstillings- og aktivitetshus på Kulturkajen i de restaurerede, bevaringsværdige bygninger, som blev etableret i 1897. Der er ikke tale om et færdigudviklet koncept, men et idegrundlag og et forslag til udviklingsproces, med det mål, at nytænke husets indhold, formidling og aktiviteter. Realisering af det skitserede idegrundlag ses som et af flere elementer i en styrket kultur- erhvervs- og turismedestinationsudvikling i området.

Den umiddelbare anledning til nytænkningen af det nuværende Gasmuseum til ”Gasværket” er bortfaldet af de tidligere primære sponsorer bag Gasmuseet. Dette frigør museet for forpligtelsen til primært at formidle gassens historie. Det nye idégrundlag tager derfor et bredere afsæt. I formidlingen er tænkt en række fortællingsmæssige ”nedslag”. Fokus vil være tidsrejsen fra den såkaldte ”sorte omstilling” hen over ”oliekrisen” til fokus på ”selvforsyning” og ”fremtidens energi”. Over tid bevæger formidlingen sig helt tilbage fra områdets historie fra Vikingetiden (og datidens ”0-co2-udledning) over den uproblematiske omstilling til "sort energi" (stor Co2-udledning) og derfra videre til den aktuelle og vanskelige omstilling til miljøvenlige energiformer og dermed en tilbagevenden til et Co2-neutralt og bæredygtigt energiforbrug.

Lokale tiltag omkring brint, energilagring og Hydrogen Valley bringes i fokus. I det nye idegrundlag er også indarbejdet mulighed for, at lokale virksomheder kan benytte Gasværket til formidling af egne produkter, ydelser og resultater.

Den eksisterende bygningsmasse tænkes anvendt til den fornyede formidlingsaktivitet og idegrundlaget indeholder endvidere mål om at styrke Gasværkets rolle som mødested – både for borgere, turister og erhverv - , som arrangements-sted og som madhus. Dette alt sammen i respekt af bygningsmassens kulturelle og historiske arv.

Gasværket forventes også i den gentænkte version at spille en stærk rolle i forhold til områdets skoler og institutioner.

I interimsperioden (Scenarie 1) indeholder arbejdsgruppens oplæg en plan om at gasmuseet midlertidigt drives i en foreningskonstruktion.

Arbejdsgruppen vurderer - som det fremgår af vedlagte notat med budgetter - at et årligt tilskud fra Mariagerfjord Kommune i udviklingsårene 2022 og 2023 (Scenarie 1) på kr 550.000 vil være nødvendigt og tilstrækkeligt. I udviklingsårene / interimsfasen vil der være midler til drift af bygningerne og en reduceret museumsdrift samt en udviklingsaktivitet, som delvist er baseret på frivillig indsats. I de foreløbige budgetter for driften af det gentænkte "Gasværk" forudsætter arbejdsgruppen et årligt kommunalt tilskud på 750.000 kr, svarende til ca. 25% af Gasværkets fremtidige driftsbudget (Scenarie 2). Der er i de foreløbige estimater ikke indregnet egentlige og væsentlige billetindtægter, idet der tages afsæt i at tidens tendens går imod koncepter med entre-betaling. Arbejdsgruppen vil dog afklare dette nærmere – herunder om der i højsæson for turister skal opkræves entre.

Scenarie 3 - ophør/kommunal overtagelse:

Scenarie 3 baseres på, at tilskuddet til Gasmuseet/Den selvejende institution ophører og, at den selvejende institution indstiller sit virke. I dette tilfælde forudsættes driften af museet at overgå til Mariagerfjord kommune.

Gasmuseets bygninger ligger på kommunal jord. Ifølge den selvejende institutions vedtægter om eventuel nedlæggelse/ophør, vil institutionens ejendele (og dermed også bygningsmassen) overgå til Mariagerfjord kommune under forudsætning af, at kommunen overtager museets drift. I modsat fald afgøres fordelingen af ejendele af Kulturministeren og ifølge gældende museumslovgivning. Forudsat disse betingelser, vil Mariagerfjord Kommune ikke umiddelbart kunne overtage bygningerne og ændre anvendelsen uden en fortsat museumsdrift. Baseret på Gasmuseets regnskaber og budgetter knytter der sig en årlig udgift på ca 400.000 p.a til selve bygningsdriften. I en "tomgangsdrift" af bygningerne vil udgiften måske kunne reduceres til 300.000 som gennemsnit over en årrække.

Mariagerfjord Kommune har aktuelt et tilgodehavende på ca 2 mio. kr hos Gasmuseet. Der foreligger aktuelt ingen sikkerhedsstillelse herfor i form af pant i bygninger eller lignende. Bygningerne fremstår umiddelbart i renoveret og relativ god stand. Der foreligger aktuelt ikke en fredningsvurdering af bygningerne, men i tilfælde af eksempelvis et ønske om nedrivning, vil der skulle foretages en SAVE-vurdering. Fagenheden Teknik og Bygs vurdering er, at en SAVE-vurdering vil resultere i "høj bevaringsværdi" med en karakter på minimum 2 (1-4 scalaen). Grunden, som bygningerne ligger på, er forurenet (V2-kortlagt).

Administrationens bemærkninger til scenarierne:

Det vurderes, at idegrundlaget for scenarie 2 i stort omfang afspejler en relevant omdannelse, som vil kunne bidrage positivt til turismedestionationsudvikling. Dette bla. i synergi med Fyrkat/UNESCO/hærvej. Gasværket vil dermed bidrage til at løfte den interessante kulturarv og den videre udvikling af Kulturkajen. I konceptet ligger også en god kobling til såvel by- som erhvervsudviklingsperspektivet i lokalområdet.

Det findes hensigtsmæssigt, at der som led i udviklingsforløbet (scenarie 1) er indlagt en reel "stop-or-go"-milepæl omkring årsskiftet 2022/23, da udviklingen til scenarie 2 fordrer en succesfuld udviklingsproces.

Det bør eventuelt overvejes om foreningsstrukturen er den rette i udviklingsforløbet eller om den fortsatte, midlertidige drift bør fortsætte i regi af den nuværende selvejende institution.

Dersom Scenarie 3 vælges som udfald, anbefales, at der tages politisk stilling til interessen for at overtage bygningerne, at der foretages nærmere vuderinger af de juridiske forhold omkring en eventuel overtagelse - herunder om der kan foranlediges sikkerhedsstillelse gennem pant i bygningerne eller lignende. Det anbefales også, at i tilfælde af scenarie 3, igangsættes et arbejde med at fastlægge hvilket formål bygningerne fremover skal drives under og den hermed forbundne økonomi.

Økonomi
GASmuseet er en selvejende institution, med en selvstændig bestyrelse. Mariagerfjord Kommunes tilskud til museet er kr 424.000 i 2021 og overslagsårene. Gasmuseet har en gæld på ca 2. mio kr til Mariagerfjord Kommune.

Aftaleparterne bag Budget 2021-24 er opmærksomme på, at GASmuseet er varslet, at museet fra og med budget 2022 vil miste følgende tilskud/sponsorater:

1. Energinet 450.000 kr.

2. Evita 1.200.000 kr.

Bortfaldet af disse tilskud har baggrund i:

at HMN Naturgas I/S 21/12-2018 indgik aftale om salg af HMN GasNet P/S til Energinet. I forbindelse med dette salg modtog Mariagerfjord Kommune et netto provenue på 26.443.200 kr.
at HMN Naturgas Holding ApS 4/7-2017 indgik aftale om salg af HMN NaturGas til SEAS-NVE og Eniig. I forbindelse med dette salg modtog Mariagerfjord Kommune et netto provenue på 18.888.000 kr.

I forbindelse med salget af disse gasselskaber, som var sponsorer for Gasmuseet, blev indgået en aftale om, at køber skulle overtage en forpligtelse til i en periode (dvs. frem til og med 2021) at fortsætte tilskuddet til Gasmuseet. Der har været fornyede drøftelser, med de nye selskaber, men det er ikke endeligt afklaret om disse i et vist omfang kan fastholdes som bidragsydere.

I tilfælde af at Mariagerfjord Kommune godkender arbejdet med omdannelse af GASmuseet til Gasværket forudsættes det fremtidige tilskud at beløbe sig til:

kr 550.000 i budgetårene 2022-23
kr 750.000 i budgetårene 2024 og frem

Tomgangsdrift:

Den samlede udgift til tomgangsdrift af bygningerne beløber sig til ca 3-400.000 kr. anslået.

Vurdering af udgift ifb. med mulig nedrivning af bygningerne:

Der er 3 bygninger og 3 tanke. Der er ikke indhentet rådgivning til vurdering og screening af nedbrydningsudgifter. Til sammenligning har kommunen fået vurderet to tidligere sammenlignelige nedrivninger, hvor nedrivningsudgifterne er vurderet til mellem 2 og 6 mio. kr. Et mere præcist skøn vil fordre, at rådgiver screener og udarbejder oplæg til nedbrydningsudgift.

Save-vurdering:

Bygningerne er ikke SAVE-vurderet, men Kommunens byggesagsrådgivere vurderer, at bygningerne har en høj bevaringsværdi. I tilfælde af overvejelser om nedrivning vil bygningen skulle SAVE-vurderes.

Miljøforhold på Gasmuseets grund:

Gasmuseets bygninger ligger på kommunal jord. Grunden er kortlagt på V2-niveau – altså forurenet jord. Der findes med sikkerhed tjære og olie og måske også cyanid i området.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

Hobro IK byder tilskuere velkommen tilbage på DS Arena
Hobro IK byder tilskuere velkommen tilbage på DS Arena
Hobro og omegn
Dødsfald Holmgård
Dødsfald Holmgård
Hobro og omegn
Man bliver jo helt rundtosset af alt den omkørsel
Man bliver jo helt rundtosset af alt den omkørsel
Hobro og omegn
Gratis omvisning i Skyggebibliotekets Spejl
Gratis omvisning i Skyggebibliotekets Spejl
Hobro og omegn
Bilist overså knallert i højresving
Bilist overså knallert i højresving
Hobro og omegn
Bor du i Årets Landsby 2021?
Bor du i Årets Landsby 2021?
Hobro og omegn
Hobro IK ansætter Anders Egholm og Jacob Friis til at styrke trænerteamet i Hobro IK
Hobro IK ansætter Anders Egholm og Jacob Friis til at styrke trænerteamet i Hobro IK
Hobro og omegn
Dødsfald Hobro
Dødsfald Hobro
Hobro og omegn
Thomas Andersen fylder 50 år
Thomas Andersen fylder 50 år
Hobro og omegn
Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Hobro og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev