Del på Facebook   Print siden

Et samlet Dagtilbud i Hadsund med plads til ca. 250 børn

Hadsund og omegn
Lørdag 6. marts 2021 kl. 09:33

Et samlet Dagtilbud i Hadsund med plads til ca. 250 børn
Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Udvalget for Børn og Familie i Mariagerfjord Kommune holder ordinært møde den 9. marts 2021. På dagsordenen er der bl.a.: Et samlet Dagtilbud Hadsund

I budgetaftalen for 2019-22 tilkendegav Byrådet, at de ønskede at samle de eksisterende daginstitutionerne i Hadsund i et nybyggeri. Der blev i samme ombæring vedtaget en driftsreduktion på 1,5 mio. kr. for daginstitutionerne i Hadsund, når den nye institution er opført.

For at der kan udarbejdes et samlet projekt, som kan fremlægges for Byrådet til vedtagelse, så skal der træffes nogle delbeslutninger vedr:

- Omfanget af eksisterende dagtilbud, som skal indgå i et nyyggeri.

- Antallet af vuggestuepladser, børnehavepladser og særlige dagtilbudspladser

- Beliggenhed

Der var i forbindelse med budgettet for 2019-22 nedsat en arbejdsgruppe bestående af en direktør, fagchef, leder af dagtilbud Hadsund, medarbejderrepræsentant og repræsentanter fra Ejendomscenteret, som har drøftet de ovenstående delbeslutninger.

Direktøren for Velfærd indstiller til Udvalget for Børn og Familie:

1) At Udvalget for Børn og Familie udpeger repræsentanter til bygherreudvalget.
2) At en nybygget institution vil omfatte de 5 eksisterende børnehuse
3) At der planlægges med et byggeri med 24 vuggestuepladser, en legestue med 12 pladser, 210 børnehavepladser og 10 særlige dagtilbudspladser
4) At udvalget drøfter placeringerne ved Hadsund Hallerne og Hadsund Skole og indstiller en placering til det nye dagtilbud.

Sagsfremstilling
I Hadsund er der aktuelt 5 børnehuse, hvor den ene er vuggestuen Lærkereden. De resterende 4 børnehuse er Spiren, Solstrålen, Regnbuen og Væksthuset. Der er løbende optag i de tre førstnævnte, mens de ældste børnehavebørn i distriktet samles i Væksthuset, hvorfra der arbejdes på overgangen til Hadsund Skole. Den nuværende normering er 24 vuggestuepladser og 192 børnehavepladser, mens den maksimale kapacitet er på 210 børnehavepladser.

En sammenlægning af de eksisterende børnehuse i et nybygget og samlet dagtilbud i Hadsund vil bidrage til at skabe et endnu mere attraktivt pasningstilbud i Hadsund. Det vil være muligt at skabe bedre udendørs læringsrum, hvor naturen og fjorden kan blive en aktiv del af dagtilbuddets hverdag. Med et samlet dagtilbud, vil personaleressourcerne kunne anvendes mere fordelagtigt end det er tilfældet i den nuværende struktur, hvilket kommer børnene til gode.

Foruden et pædagogiske rationale, så er der ligeledes et bygningsmæssigt rationale. Mariagerfjord Kommune ejer de eksisterende dagtilbud, med undtagelse af Lærkereden, som er i lejede lokaler. Flere af bygningerne er relativt nedslidte og det forventes, at der i løbet af en årrække skal gennemføres omkostningstunge renoveringer. Derudover, så kan de eksisterende bygninger ikke indrettes funktionelt, så de tilgodeser børnenes læring bedst muligt.

Processen mod et samlet dagtilbud Hadsund.

Inden projektet kan påbegyndes, så skal der træffes nogle delbeslutninger, som vil få en betydning for det endelige projekt. Det omfatter: Omfanget af de eksisterende dagtilbud der skal indgå i et nyt dagtilbud, størrelse og antallet af pladser og placeringen af det nye dagtilbud. En arbejdsgruppe har på baggrund af en behandling af de ovenstående spørgsmål nogle anbefalinger. Der skal ligeledes nedsætte et bygherreudvalg, hvor udvalget skal udpege to? politiske repræsentanter.

Omfanget af eksisterende tilbud der skal indgå i nyt tilbud:
I forhold til antallet af de eksisterende dagtilbud, som skal indgå i et nyt dagtilbud, peges der på to mulige scenarier.

Scenarie 1:
Bondegårdsbørnehaven Regnbuen forsætter som et selvstændigt børnehus, mens de resterende 4 børnehuse samles i det nye Dagtilbud Hadsund. Regnbuen har grundet børnhavens dyrehold været et aktivt tilvalg for nogle af distriktets forældre.

Det er dog ressourcekrævende at have dyrehold i en børnehave, da det ikke er alle af de tilknyttede opgaver som kan indgå i det pædagogiske arbejde. Derfor går der tid fra børnene til at tage vare på dyrene, samtidig tildeles Regnbuen relativt flere økonomiske ressourcer.

Bibeholdes Regnbuen, så skal der træffes afgørelse om, hvorvidt de største børnehavenbørn i distriktet fortsat skal samles, hvilket vil give en ekstra overgang for børnene i Regnbuen. Hvis det i stedet vælges at børnene skal være hele deres børnehaveperiode i Regnbuen, så vil den løbende indskrivning af børn være mindre.

Samtidig vil det være afgørende at der fortsat er en stor efterspørgsel på pladserne, da strukturen i så fald vil være afhængig af fuld belægning i Regnbuen, da det nye byggeri vil være tilsvarende mindre.

Scenarie 2:
Det nye dagtilbud vil indeholde de 5 eksisterende børnehuse i distriktet. Det vil medføre at der vil være et samlet dagtilbud i Hadsund. Det vil medføre at alle dagtilbudspladser i distriktet vil være i moderne og tidsvarende lokaler, mens størrelsen på dagtilbuddet vil gøre det muligt at udnytte de tilgængelige ressourcer bedst muligt og dermed skabe den størst mulige pædagogiske kvalitet.

Det vil samtidige betyde at de fleste børnefamilier har en samlet indgang til Dagtilbud Hadsund. I dette scenarie vil der ikke indgå et dyrehold, ligesom i Regnbuen, men det vil være muligt at inddrage naturen, fjorden og udeliv i det pædagogiske arbejde.

Antallet af dagtilbudspladser:
Befolkningsprognosen viser, at der i de kommende år vil ske en stigning i antallet af børn i dagtilbudsalderen i Børne-og Familiedistrikt Hadsund i forhold til år 2020. De seneste år har der været et faldende børnetal. Et uddybende bilag med børnetalsprognose og en kapacitetsstatus for Dagtilbuddene i Hadsund er vedlagt sagen.

Der er i dag 24 vuggestuepladser i distriktet. Hvis der fortsættes med 24 pladser, så anbefales det at der etableres 2 stuer med plads til 12 børn i hver. Der kan i forlængelse af vuggestuen etableres en legestue til Dagplejen. Denne kan bidrage til at skabe sammenhæng mellem dagplejen og det nye Dagtilbud Hadsund. Såfremt pasningsbehovet ændres i fremtiden, så kan legestuen inddrages og benyttes til vuggestuebørn, hvormed kapaciteten vil være 36 børn. Såfremt der etableres flere end de nuværende 24 vuggestuepladser, så kan det have en betydning for Dagplejen i området, som potentielt vil kunne opleve færre indskrivninger.

Den maksimale normering på 3-5 års området er i dag 210 pladser, mens der pr. 1. februar 2021 var indmeldt 178 børn. Selvom der forventes en stigning i børnetallet i forhold til 2020 niveau, så vil stigningen grundet de seneste års nedgang ikke betyde en udfordring af kapaciteten. Derfor forventes den nuværende kapacitet omkring 210 pladser at være passende. Der er dog mulighed for at lave fleksible pladser, således at der er et højere antal børnehavepladser, som kan konverteres til vuggestuepladser, som det er tilfældet ved Solvej.

Det er blevet besluttet at der skal være særlige dagtilbudspladser i Hadsund. Derfor oprettes der 10 særlige dagtilbudspladser i Dagtilbud Hadsund. Det bringer det samlede antal særlige dagtiulbudspladser op på 26, da der vil være 16 pladser i den nye institution på Solvej i Hobro.

Det anbefales, at der planlægges et byggeri efter kvalitetsniveau B, som betyder 4,5 m2 frit gulvareal pr. vuggestuebarn og 3,5 m2 frit gulvareal pr. børnehavebarn. Dette er tilsvarende det, som der bygges efter på Solvej i Hobro.

Beliggenhed:
Der er i det foreløbige arbejde blevet bragt to placeringer i spil til det nye dagtilbud. Det er ved Hadsund Hallerne og ved Hadsund Skole. Det er nødvendigt at der udvælges en placering, således at Ejendomscentret kan påbegynde en undersøgelse af mulige byggefelter.

Hadsund Hallerne: Arbejdsgruppen har været i dialog med Hadsund Hallerne om perspektiverne ved, at det nye samlede dagtilbud opføres ved Hadsund Hallerne. En placering ved Hadsund Hallerne indbyder til en tværfaglig udnyttelse af faciliteter som: køkken, parkeringsareal, multirum og fællesarealer. Hadsund Hallerne ønsker at skabe rammer som tilgodeser sundheds- og aktivitetsspektret gennem hele livet, også for distriktets dagtilbud.

Hadsund Skole: Samarbejdet mellem Hadsund Skole og Dagtilbuddene i Hadsund er allerede veletableret, hvor der arbejdes på gode overgang fra Væksthuset til Hadsund Skole. Der er mange faglige perspektiver i at styrke dette samarbejde yderligere. En placering i relation til indskolingen på Hadsund Skole vil foruden at understøtte distriktssamarbejdet også medføre at størstedelen af familierne i Hadsund vil have en samlet indgang til både dagtilbud og skole.

Økonomi
Der blev oprindeligt indlagt en driftsreduktion fra og med budget 2022 på dagtilbudsområdet i Hadsund. Denne driftsreduktion er foreløbigt udskudt til budget 2023/24, mens der pågår en afklarende proces om tidshorisonten for et nyt dagtilbud.

Byrådet afsætter 0,750 mio. i 2020, 20 mio. kr. i 2021, 10 mio. kr. i budget 2022 og 10 mio. kr. i 2023. Beløbende skal alene betragtes som vejledende, og processen fremadrettet skal derfor føre til, at Byrådet har et endeligt beslutningsgrundlag inkl. økonomi.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hadsund og omegn

Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Mariagerfjord kommune sender 1,1 mio ud til aktivitet og forebyggende projekter
Hadsund og omegn
Læserbrev: Svend Madsens svar til bekymret mor er en tilståelsessag
Læserbrev: Svend Madsens svar til bekymret mor er en tilståelsessag
Hadsund og omegn
Hadsund Apotek: Farmakonomelev søges
Hadsund Apotek: Farmakonomelev søges
Hadsund og omegn
Inspirationsdage i Hadsund
Inspirationsdage i Hadsund
Hadsund og omegn
Dødsfald Hadsund
Dødsfald Hadsund
Hadsund og omegn
Hadsund Fjernvarme lukker for varmen
Hadsund Fjernvarme lukker for varmen
Hadsund og omegn
CJ Electric søger Elektriker
CJ Electric søger Elektriker
Hadsund og omegn
Totenschlæger med i bilen
Totenschlæger med i bilen
Hadsund og omegn
Indret harmonisk med ekstra lange og brede planker af korkvinyl
Indret harmonisk med ekstra lange og brede planker af korkvinyl
Hadsund og omegn
LÆSERBREV: Genstart af kultur og idrætslivet i Mariagerfjord
LÆSERBREV: Genstart af kultur og idrætslivet i Mariagerfjord
Hadsund og omegn
Tilbudsaviser og magasiner:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev