Del på Facebook   Print siden

Byrådet i Mariagerfjord behandlede GASmuseets fremtid

Hobro og omegn
Søndag 2. maj 2021 kl. 21:00

Byrådet i Mariagerfjord behandlede GASmuseets fremtid
GASmuseet i Hobro Arkivbillede


Af Klaus Hansen

Byrådet behandlede på deres seneste møde fremtiden for GASmuseet på Hobro Havn.

4 indstillingspunkter var bragt i forslag. Indstillingen fra Økonomiudvalget var punkt 4.

Punkt 4: At der - hvis indstilling 2 og 3 ikke kan tiltrædes - iværksættes en administrativ vurdering af vilkår for og forpligtigelser ved en kommunal overtagelse af bygningerne/museumsdriften og mulige alternative anvendelser. Dette med henblik på en senere politisk drøftelse og stillingtagen til videre tiltag (Scenarie 3).

Økonomiudvalget indstiller indstillingspunkt 4. til godkendelse i Byrådet med den bemærkning, at processen først iværksættes, hvis Gasmuseet ikke af egen drift finder løsninger, der sikrer videreførelse af museet.

Formand for Udvalget for Kultur og Fritid Jane Grøn (A) stillede et ændringsforslag
til Økonomiudvalgets indstilling. Ændringsforslaget er, at byrådet godkender administrationens indstillingspunkt 2, dog med den tilføjelse, at tilskuddet på 550.000 kroner alene gælder i 2022. Forslaget indeholder også beslutning om at den videre politiske behandling foregår i udvalget for Kultur og Fritid.

Byrådet stemte om Økonomiudvalgets indstilling. Indstillingen fra Økonomiudvalget blev godkendt.

For stemte 16: Mogens Jespersen (V), Peter Krogh Olsen (V), Danny Juul Jensen (V), Henrik Sloth (V), Helle Mølgaard (V), Jan Andersen (V), Jens-Henrik Kirk (C), Pia Adelsteen (O), Peder Larsen (F), Leif Skaarup (A), Jens Riise Dalgaard (A), Mette Binderup (A), Karen Østergaard (A), Lene Nielsen, Thomas Høj (A) og Peter Muhl (A).

Imod stemte 12: Svend Madsen (V), Søren Greve (V), Per Kragelund (V), Erik Kirkegaard Mikkelsen (V), Niels Erik Poulsen (V), Per Laursen (V), Jørgen Pontoppidan (V), Jørgen Hammer Sørensen (O), Niels Peter Christoffersen (A), Jane Grøn (A), Edin Hajder (A) og Svend Skifter Andersen (A).

Fraværende: Casper Hedegaard (B)

Ændringsforslaget fra Jane Grøn (A) blev således ikke bragt til afstemning.

Scenarie 1 og 2: Fra "GASmuseet" til "Gasværket"

Scenarie 1 og 2 er sammenhængende, således scenarie 1 betragtes som en midlertidig overgang til scenarie 2 eller alternativt til scenarie 3.

Arbejdsgruppen skitserer en overordnet proces for omdannelsen af Gasmuseet til Gasværket, som skønnes at vare ca 2 år frem mod september 2023 (Scenarie 1). Dette dog med en ”stop or go”-milepæl i udviklingsarbejdet omkring årsskiftet 2022/23. På dette tidspunkt vil det ifølge procesplanen være afklaret, om den forventede basis for at skaffe fornødne, stabile finanseringskilder til driften, rent faktisk er til stede. Arbejdet med fremskaffelse af den fornødne finansiering (fra fonde mv.) til investering i nye udstillinger og delvis ombygning vil ske særskilt og med et mål om at fremskaffe 9-15 mio kr.

Oplægget fra arbejdsgruppen omkring omdannelsen af det nuværende Gasmuseum (Scenarie 2) tager afsæt i Hobro bys tidligste historie, gasværkets, havnens og områdets udvikling med energi og erhverv som den røde tråd i en genskabt fortælling. Scenariet indeholder et nyskabt udstillings- og aktivitetshus på Kulturkajen i de restaurerede, bevaringsværdige bygninger, som blev etableret i 1897. Der er ikke tale om et færdigudviklet koncept, men et idegrundlag og et forslag til udviklingsproces, med det mål, at nytænke husets indhold, formidling og aktiviteter. Realisering af det skitserede idegrundlag ses som et af flere elementer i en styrket kultur- erhvervs- og turismedestinationsudvikling i området.

Den umiddelbare anledning til nytænkningen af det nuværende Gasmuseum til ”Gasværket” er bortfaldet af de tidligere primære sponsorer bag Gasmuseet. Dette frigør museet for forpligtelsen til primært at formidle gassens historie. Det nye idégrundlag tager derfor et bredere afsæt. I formidlingen er tænkt en række fortællingsmæssige ”nedslag”. Fokus vil være tidsrejsen fra den såkaldte ”sorte omstilling” hen over ”oliekrisen” til fokus på ”selvforsyning” og ”fremtidens energi”. Over tid bevæger formidlingen sig helt tilbage fra områdets historie fra Vikingetiden (og datidens ”0-co2-udledning) over den uproblematiske omstilling til "sort energi" (stor Co2-udledning) og derfra videre til den aktuelle og vanskelige omstilling til miljøvenlige energiformer og dermed en tilbagevenden til et Co2-neutralt og bæredygtigt energiforbrug.

Lokale tiltag omkring brint, energilagring og Hydrogen Valley bringes i fokus. I det nye idegrundlag er også indarbejdet mulighed for, at lokale virksomheder kan benytte Gasværket til formidling af egne produkter, ydelser og resultater.

Den eksisterende bygningsmasse tænkes anvendt til den fornyede formidlingsaktivitet og idegrundlaget indeholder endvidere mål om at styrke Gasværkets rolle som mødested – både for borgere, turister og erhverv - , som arrangements-sted og som madhus. Dette alt sammen i respekt af bygningsmassens kulturelle og historiske arv.

Gasværket forventes også i den gentænkte version at spille en stærk rolle i forhold til områdets skoler og institutioner.

I interimsperioden (Scenarie 1) indeholder arbejdsgruppens oplæg en plan om at gasmuseet midlertidigt drives i en foreningskonstruktion.

Arbejdsgruppen vurderer - som det fremgår af vedlagte notat med budgetter - at et årligt tilskud fra Mariagerfjord Kommune i udviklingsårene 2022 og 2023 (Scenarie 1) på kr 550.000 vil være nødvendigt og tilstrækkeligt. I udviklingsårene / interimsfasen vil der være midler til drift af bygningerne og en reduceret museumsdrift samt en udviklingsaktivitet, som delvist er baseret på frivillig indsats. I de foreløbige budgetter for driften af det gentænkte "Gasværk" forudsætter arbejdsgruppen et årligt kommunalt tilskud på 750.000 kr, svarende til ca. 25% af Gasværkets fremtidige driftsbudget (Scenarie 2). Der er i de foreløbige estimater ikke indregnet egentlige og væsentlige billetindtægter, idet der tages afsæt i at tidens tendens går imod koncepter med entre-betaling. Arbejdsgruppen vil dog afklare dette nærmere – herunder om der i højsæson for turister skal opkræves entre.

Scenarie 3 - ophør/kommunal overtagelse:

Scenarie 3 baseres på, at tilskuddet til Gasmuseet/Den selvejende institution ophører og, at den selvejende institution indstiller sit virke. I dette tilfælde forudsættes driften af museet at overgå til Mariagerfjord kommune.

Gasmuseets bygninger ligger på kommunal jord. Ifølge den selvejende institutions vedtægter om eventuel nedlæggelse/ophør, vil institutionens ejendele (og dermed også bygningsmassen) overgå til Mariagerfjord kommune under forudsætning af, at kommunen overtager museets drift. I modsat fald afgøres fordelingen af ejendele af Kulturministeren og ifølge gældende museumslovgivning. Forudsat disse betingelser, vil Mariagerfjord Kommune ikke umiddelbart kunne overtage bygningerne og ændre anvendelsen uden en fortsat museumsdrift. Baseret på Gasmuseets regnskaber og budgetter knytter der sig en årlig udgift på ca 400.000 p.a til selve bygningsdriften. I en "tomgangsdrift" af bygningerne vil udgiften måske kunne reduceres til 300.000 som gennemsnit over en årrække.

Mariagerfjord Kommune har aktuelt et tilgodehavende på ca 2 mio. kr hos Gasmuseet. Der foreligger aktuelt ingen sikkerhedsstillelse herfor i form af pant i bygninger eller lignende. Bygningerne fremstår umiddelbart i renoveret og relativ god stand. Der foreligger aktuelt ikke en fredningsvurdering af bygningerne, men i tilfælde af eksempelvis et ønske om nedrivning, vil der skulle foretages en SAVE-vurdering. Fagenheden Teknik og Bygs vurdering er, at en SAVE-vurdering vil resultere i "høj bevaringsværdi" med en karakter på minimum 2 (1-4 scalaen). Grunden, som bygningerne ligger på, er forurenet (V2-kortlagt).

Administrationens bemærkninger til scenarierne:

Det vurderes, at idegrundlaget for scenarie 2 i stort omfang afspejler en relevant omdannelse, som vil kunne bidrage positivt til turismedestionationsudvikling. Dette bla. i synergi med Fyrkat/UNESCO/hærvej. Gasværket vil dermed bidrage til at løfte den interessante kulturarv og den videre udvikling af Kulturkajen. I konceptet ligger også en god kobling til såvel by- som erhvervsudviklingsperspektivet i lokalområdet.

Det findes hensigtsmæssigt, at der som led i udviklingsforløbet (scenarie 1) er indlagt en reel "stop-or-go"-milepæl omkring årsskiftet 2022/23, da udviklingen til scenarie 2 fordrer en succesfuld udviklingsproces.

Det bør eventuelt overvejes om foreningsstrukturen er den rette i udviklingsforløbet eller om den fortsatte, midlertidige drift bør fortsætte i regi af den nuværende selvejende institution.

Dersom Scenarie 3 vælges som udfald, anbefales, at der tages politisk stilling til interessen for at overtage bygningerne, at der foretages nærmere vuderinger af de juridiske forhold omkring en eventuel overtagelse - herunder om der kan foranlediges sikkerhedsstillelse gennem pant i bygningerne eller lignende. Det anbefales også, at i tilfælde af scenarie 3, igangsættes et arbejde med at fastlægge hvilket formål bygningerne fremover skal drives under og den hermed forbundne økonomi.

© Copyright 2021 Fjordavisen.nu. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.

Hobro og omegn

U16-drenge fra Valsgård IF sluttede som nummer 3
U16-drenge fra Valsgård IF sluttede som nummer 3
Hobro og omegn
Er Hobro Brød Danmarks bedste bageri
Er Hobro Brød Danmarks bedste bageri
Hobro og omegn
Spot på en politiker - Jesper Skov Mikkelsen (V)
Spot på en politiker - Jesper Skov Mikkelsen (V)
Hobro og omegn
Har Hobro Danmarks smukkeste Havneområde
Har Hobro Danmarks smukkeste Havneområde
Hobro og omegn
Igen er der stjålet smykker og sølvtøj fra villaer i Hobro
Igen er der stjålet smykker og sølvtøj fra villaer i Hobro
Hobro og omegn
Hobro vinhandel udvider butikken
Hobro vinhandel udvider butikken
Hobro og omegn
En hyggelig aften i Odd Fellow bygningen i Hobro
En hyggelig aften i Odd Fellow bygningen i Hobro
Hobro og omegn
Spot på en politiker - Helle Mølgaard (V)
Spot på en politiker - Helle Mølgaard (V)
Hobro og omegn
Adrian Kappenberger rundede kamp nr. 50 hos Hobro IK
Adrian Kappenberger rundede kamp nr. 50 hos Hobro IK
Hobro og omegn
I praktik på fjordavisen.nu
I praktik på fjordavisen.nu
Hobro og omegn
Tilbudsaviser, magasiner med mere:


Regionale, Nationale og Internationale nyheder

Tilmeld dig vores nyhedsbrev